Infolinia: (44STUDENT) +48 447883368 | FAQ

|Zaloguj się

Ubezpieczenia › Ubezpieczenie LATO

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A jako partner STUDENT TRAVEL Sp. z o.o , w ramach ochrony ubezpieczenia, proponuje szeroki wachlarz produktów i sum ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Dla bezpieczeństwa wyjazdu lub wypoczynku warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne

 

Wariant
 
Standard
 
Premium
Koszty Leczenia (KL) z Assistance   20 000€    40 000€ 
Choroby Przewlekłe (CP)   -   Tak
Koszty Ratownictwa (KR)   6 000€    6 000€ 
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)   4 000€    10 000€ 
Utrata Bagażu Podróżnego (BP)   -   200€ 
OC prywatne   -   10 000€ 
OC sportowe   -   10 000€ 
Sporty amatorskie (AS)   -   Tak
Utrata sprzętu sportowego   -   700€
Ogólne warunki ubezpieczenia   Pobierz   Pobierz

 

I. AXA TRAVEL KONTYNENTY ZAGRANICA

Koszty leczenia (KL) wraz z chorobami przewlekłymi – zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance , zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

  • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
  • zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw,
  • pobyt w szpitalu
  • transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji,
  • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
  • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
  • zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,

 

Koszty ratownictwa (KR) – podlimit kosztów leczenia. Koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze z użyciem specjalistycznych środków transportu: sanie, helikopter , tobogan, motorówka.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Odszkodowanie za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowi 50 % sumy NNW.

Bagaż podróżny (BP) – ubezpieczenie obejmuje przedmioty osobistego użytku. AXA odpowiada za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.

Jako ubezpieczenie fakultatywne AXA TUIR ma możliwość zaoferowania swoim klientom za opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczenia od : od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej .

 

II. AXA UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYUGNACJI Z IMPREZY – PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Za koszty rezygnacji uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie zawartej przez Ubezpieczonego z biurem podróży, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

2. AXA zwraca koszty rezygnacji z imprezy jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:

a) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;

b) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;

c) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;

d) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;

e) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;

f) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podroży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podroży.

g) zmiana terminu egzaminu zaplanowanego w sesji, lub wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego dla Studentów, potwierdzonego zaświadczeniem z dziekanatu o zmianie/wyznaczeniu nowego terminu przypadającego na termin imprezy turystycznej

II. AXA UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYUGNACJI Z IMPREZY – PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Za koszty rezygnacji uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie zawartej przez Ubezpieczonego z biurem podróży, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

 

2. AXA zwraca koszty rezygnacji z imprezy jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:

a) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;

b) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;

c) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe wmiejscu zamieszkania Ubezpieczonego;

d) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;

e) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;

f) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podroży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podroży.

g) zmiana terminu egzaminu zaplanowanego w sesji, lub wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego dla Studentów, potwierdzonego zaświadczeniem z dziekanatu o zmianie/wyznaczeniu nowego terminu przypadającego na termin imprezy turystycznej

III. AXA TRAVEL KONTYNENTY NA TERENIE RP:

Zgodnie z Umową Generalną Ubezpieczenie NNW na terenie RP gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowiąca 100 % sumy ubezpieczenia NNW
  • inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku

(z włączeniem aktywności takich jak sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych w wyznaczonych do tego miejscach , takich jak: narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambulidingowe ( np. paintball).

Dodatkowo pakiet NNW zwiera : odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, jak również koszty leczenia na terenie RP w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku.

 
Ubezpieczenie NNW + AS
 
Wysokość ubezpieczenia
NWS ( śmierć w następstwie NNW)   15  000 PLN  
NWI (inwalidztwo w następstwie NNW)   15  000 PLN  
NWU ( uszczerbek w następstwie NNW)   15  000 PLN  
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym)   20  000 PLN  
OC ( szkody rzeczowe)   2 000 PLN  
OCS (odpowiedzialność cywilna sportowa)   40 000 PLN  
KL na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy   500 PLN   

 

IV. CENTRALA ALARMOWA AXA:

 

Centrum Alarmowe – w ramach usługi assistance , Klienci Biura posiadają dostęp do Centrum Alarmowego, czynnego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę . Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy. W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 20 € ( potrącaną z rachunku za leczenie).

Zgłoszenia do Centrum Alarmowego należy dokonać pod poniższy numer: 00 48 22 575 90 80, fax 00 48 22 575 90

WAŻNE !

W przypadku, gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych pomimo zgłoszenia szkody do Centrum Alarmowego, ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania.

Druki zgłoszenia szkód w których opisana jest dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody należy pobrać ze strony www.axa-polska.pl . Likwidacja szkód odbywa się przez AXA, zatem STUDENT TRAVEL Sp. z o.o nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z assistance, kosztów ratownictwa, NNW– OWU. Kontynenty dostępne są na stronie; www.axa-polska.pl w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.

UWAGA !

Niniejszy wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży AXA Kontynenty ma charakter ogólny i informacyjny. Integralną częścią umowy zgłoszenie o imprezę w Biurze Podróży STUDENT TRAVEL Sp. z o.o stanowią OWU Podróży Kontynenty przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/17/12/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. weszły w życie z dniem 01 stycznia 2016.