Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zni?ki › Zni?ka grupowa - NOWO??!

Lubisz je?dzi? na wyjazdy w wi?kszym gronie znajomych? Przyprowad? ich do nas a wszyscy otrzymacie zni?ki w zale?no?ci od liczno?ci grupy:

  •  9 do 15 osób - 5%,
  • 16 do 25 osób - 6%,
  • 26 do 45 osób - 7%,
  • 46 osób i wi?cej - 8%.

Aby otrzyma? zni?k? grupow? nale?y post?powa? wed?ug poni?szej instrukcji.

1. Wybra? Lidera grupy (osob? nadzoruj?c? proces), który podczas rezerwacji w komentarzu powinien wpisa?:
________________________________________
ZNI?KA GRUPOWA - [liczba] osób
[Imi? i nazwisko lidera]
[Imi? i nazwisko kolejnej osoby]
[itd.]
[ew. komentarz]
________________________________________

Prosimy nie robi? ?adnych dopisków, numeracji itp. - tylko imi? i nazwisko; ewentualny komentarz na ko?cu.

2. Wszyscy cz?onkowie grupy robi? rezerwacj? i wp?acaj? zaliczk?.

Wszystkie rezerwacje s? indywidualne - cen? wyj?ciow? jest cena z dnia dokonania rezerwacji przez poszczególnych cz?onków grupy, a nie cena z dnia dokonania rezerwacji przez Lidera.

3. Gdy ju? wszyscy cz?onkowie grupy wp?ac? zaliczki Lider przesy?a (przez Panel Klienta) tak? informacj? do biura obs?ugi klienta.

4. Przyznajemy zni?k? grupow? wszystkim cz?onkom grupy którzy spe?nili powy?sze warunki.

Uwagi:
* zni?ka nie ??czy si? z promocj? First Minute, Second Minute oraz Last Minute,
* zni?ka grupowa niweluje zni?k? lojalno?ciow?, zni?k? za kod promocyjny oraz kod polecaj?cy,
* zni?ka przyznawana jest tylko osobom pocz?tkowo zg?oszonym przez Lidera,
* zni?ka przyznawana jest tylko osobom, które zrobi?y rezerwacj? pó?niej ni? Lider.