Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj się

Podró? autokarem › Zasady podró?y autokarem

Zasady podró?y autokarem

 • Podane godziny s? orientacyjne i mog? ulec zmianie. Potwierdzane s? na kilka dni przed rozpocz?ciem imprezy.
 • Przejazdy na terenie Polski do g?ównych miast (np. Pozna?, Kraków, Wroc?aw) mog? odbywa? si? za pomoc? po??cze? antenowych.
 • Przewóz antenowy (dojazd do g?ównego autokaru) mo?e odbywa? si? autokarem klasy turystycznej, busem, poci?giem PKP w przedzia?ach II klasy.
 • Nale?y stawi? si? na miejscu zbiórki na 30 minut przed planowan? godzin? odjazdu autokaru.
 • Miejsca w autokarze wskazywane s? przez za?og? autokaru.
 • W trakcie jazdy nale?y zapi?? pasy bezpiecze?stwa.
 • Przerwy na trasie i ich d?ugo?? wynikaj? z obowi?zuj?cych zasad przewozowych - co oko?o 4 godziny przerwa 15 minutowa.
 • W trakcie podró?y obowi?zuje zakaz palenia tytoniu oraz spo?ywania alkoholu! Wynika to z braku mo?liwo?ci zatrzymywania si? na cz?ste postoje i zasad bezpiecze?stwa
 • Paszport nie jest wymagany - nale?y jednak posiada? dowód osobisty (je?eli oferta nie mówi inaczej)
 • Osoby nie stosuj?ce si? do wy?ej wymienionych zasad i zalece? pilota zostan? wykluczone z wyjazdu!

W trosce o komfort i bezpiecze?stwo Waszego przejazdu, wprowadzamy nast?puj?ce limity baga?owe:

 

Ograniczenie baga?owe - wyjazdy zimowe

 1. Baga? g?ówny

 • Jedna torba lub plecak - jego waga nie mo?e przekracza? 20kg. W trakcie zbiórki i za?adunku autokaru, baga? mo?e by? poddany kontroli wagowej. Prosimy równie? o pakowanie si? do mi?kkich toreb, a nie walizek ze stela?em czy typu „skorupa”

2. Sprz?t sportowy

 • Jeden komplet, narty+buty+kije lub deska+buty o ??cznej wadze nie przekraczaj?cej 12kg. 

3. Baga? podr?czny

 • Jeden ma?y baga? do 5 kg, o wymiarach umo?liwiaj?cych na ulokowanie go pod siedzeniem lub na pó?ce powy?ej siedzenia w ?rodku autokaru. 

Prosimy o nieumieszczanie butelek, jedzenia czy innego baga?u w pokrowcach na sprz?t sportowy. Nie b?dzie to akceptowane. 
Dzi?ki przestrzeganiu zasad przewozu, b?dziemy w stanie zapewni? Wam szybk?, bezpieczn? i komfortow? podró? z baga?ami w luku, a nie w toalecie.

Dop?aty:

 • 200 PLN (p?atne na miejscu) - wolne miejsce obok siebie oraz dodatkowe 5 kg baga?u podr?cznego

 

Ograniczenie baga?owe - wyjazdy letnie i weekendowe

1. Baga? g?ówny

 • 1 sztuka: torba / walizka
  • Maksymalne wymiary, czyli wysoko?? + d?ugo?? + szeroko?? nie mog? przekracza? 160 cm
  • Maksymalna waga 25 kg

2. Baga? podr?czny

 • 1 sztuka: plecak / mi?kka torba
  • Maksymalna waga 7 kg

Dop?aty:

 • 50 PLN / 100 PLN (p?atne na miejscu) - za ka?de dodatkowe 5 kg
 • 200 PLN / 300 PLN (p?atne na miejscu) - dodatkowa sztuka baga?u (do 20 kg)

(Ch?? dodatkowego baga?u nale?y zg?osi? do 7 dni przed wyjazdem w Panelu Klienta. Prosimy o tak? informacj? kontaktuj?c si? z Biurem Obs?ugi Klienta (zak?adka POMOC))

Kierowcy wyposa?eni s? w wagi hakowe, którymi sprawdza? b?d? nadawany baga?. Prosimy o zwa?enie swoich baga?y przed przybyciem na miejsce zbiórki.