Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

ABC turysty › Rodzaje zakwaterowania na wyjazdach

Pokój w hotelu

Obiekty posiadaj?ce co najmniej 10 pokoi, w tym wi?kszo?? miejsc w pokojach dwu- lub trzyosobowych. Zazwyczaj pokój 3 osobowy to lokal 2 osobowy z dostawk? (2+1). Hotelom ze wzgl?du na standard przyznawane s? gwiazdki. Na przyk?ad jedna gwiazdka przyznawana jest, gdy w pokoju znajduje si? ?ó?ko, szafa, szafka nocna i umywalka. ?azienka mo?e by? na zewn?trz pokoju.

Hotel s? g?ówn? opcj? zakwaterowania w Naszej ofercie, mo?na je wybra? niemal na ka?dym wyje?dzie. Korzystamy z ró?nych standardów hoteli.


Pokój w hostelu

Niskobud?etowe miejsca tymczasowego zakwaterowania o standardzie ró?ni?cym si? od hotelu g?ównie ilo?ci? miejsc w pokojach, ?ó?kami pi?trowymi i wspó?dzieleniem pomieszcze? przeznaczonych dla go?ci (np. wspólna kuchnia, ?azienka, pokój dzienny). Najcz?stszymi go??mi w hostelach s? studenci i backpakerzy dla których wa?ny jest klimat i mniej oficjalna, domowa atmosfera.

Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie ?ó?ka, a nie pokoju. Pokoje w hostelach to tzw. dormy, czyli pokoje wieloosobowe (6-18 ?ó?ek, mo?e ich by? nawet 100), które najcz??ciej s? koedukacyjne (mog? wyst?powa? pokoje tylko m?skie lub pokoje tylko damskie). W hostelach mo?na znale?? tak?e pokoje indywidualne: jedno-, dwu-, trzyosobowe. Cena pokoju wzrasta je?eli znajduje si? w nim ?azienka.

Z hosteli korzystamy m.in podczas krótkich wyjazdów typu City Break oraz w hostelach tranzytowych na trasie Eurotripów.


Apartament

Samodzielny lokal mieszkalny, który zajmuje tylko cz??? budynku. Sk?ada si? z przynajmniej dwóch pokoi (pokój dzienny i pokój sypialny, których mo?e by? wi?cej) i ?azienki. Posiada aneks kuchenny (kuchenka elektryczna lub gazowa, lodówka, przybory kuchenne, sztu?ce, sto?y i krzes?a, czasem znajdziemy te? piekarnik lub kuchenk? mikrofalow?, a nawet zmywark? do naczy?), który mo?e by? osobnym pomieszczeniem lub znajdowa? si? w pokoju dziennym. Pokój dzienny mo?e by? równie? przeznaczony do spania, je?eli posiada rozk?adan? sof?. Pokój dzienny jest pokojem przechodnim. Apartament dwupokojowy po w?osku to billo - jest czteroosobowy, a trzypokojowy to trillo - jest sze?cioosobowy. O ile architektura budynku to umo?liwia w apartamencie znajduje si? balkon. W apartamencie mog? znajdowa? si? ?ó?ka jedno- lub dwuosobowe, dodatkowe miejsce do spania mo?na znale?? na rozk?adanych fotelach lub ?ó?kach polowych (dostawkach), wtedy w apartamencie mo?e mieszka? wi?cej osób.

W apartamentach g?ównie mieszkamy podczas wyjazdów zimowych.


Studio

Samodzielne, ma?e mieszkanie, które ??czy w sobie: salon, sypialni? i aneks kuchenny jako jedno pomieszczenie z dodatkow? ?azienk? w drugim, mniejszym pomieszczeniu.


Kajuta na promie

Kabiny wewn?trzne posiadaj?ce ?azienk?. W wi?kszo?ci przypadków s? to funkcjonalnie urz?dzone kabiny 4 osobowe sk?adaj?ce si? z dwóch pi?trowych ?ó?ek. Jednak w zale?no?ci od promów dost?pne s? równie? z dwoma lub trzema ?ó?kami.

Na promie (w zale?no?ci od wersji) mo?e znajdowa? si? basen, dost?p do wi-fi, restauracja, sklepy, oraz bar! 

    


Bungalow

To typ budowli (nie ma fundamentu), którego definicja ma inne znaczenia w zale?no?ci od stosownych konstrukcji na ca?ym ?wiecie. Przewa?nie jest to wykonany z drewna budynek jednokondygnacyjny o lekkiej konstrukcji, cz?sto posiada werand?. W turystyce bungalowy s? promowane w ró?nych miejscach jako alternatywa hotelu. Bungalowy mog? si? od siebie znacznie ró?ni?, mo?e to by? np. ekskluzywny namiot z w?asn? ?azienk?, dost?pem do Internetu i moskitier? nad ?ó?kiem (oferta kursu nurkowania).


Pensjonat

Obiekt posiadaj?cy co najmniej 7 pokoi, ?wiadcz?cy dla swoich klientów ca?odzienne wy?ywienie. W pensjonacie s? zakwaterowane osoby wybieraj?ce ofert? sylwestra w Kluszkowcach.


Kemping (camping)

Obiekt strze?ony (ogrodzone) umo?liwiaj?cy nocleg w namiotach, samochodach kempingowych (campobusach) i przyczepach samochodowych. Kempingi umo?liwiaj? przyrz?dzanie posi?ków i parkowanie samochodów, a czasem tak?e ?wiadcz? us?ugi zwi?zane z pobytem klientów (np. bar, restauracja, plac zabaw dla dzieci, wypo?yczalnia sprz?tu sportowego, rowerów). Obiekty te mog? dodatkowo umo?liwia? nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach sta?ych. Dobrze wyposa?one kempingi posiadaj? toalety i prysznice, pod??czenie do energii elektrycznej, krany z wod? pitn?. Osoby wybieraj?ce pobyt na Pó?wyspie Helskim s? zakwaterowana na kempingu Ma?e Morze.


Pole biwakowe

Obiekt niestrze?ony, umo?liwiaj?cy nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znale?? mo?na miejsce wyznaczone do rozpalenia ogniska, czasem toalety, prysznice, uj?cie bie??cej wody, mo?liwo?? skorzystania z gniazdka elektrycznego.

Ró?norodno?? kempingów mo?na obserwowa? bior?c udzia? w sp?ywie kajakowym po Drawie