Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zasady korzystania › Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

______________________________

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem imprezy turystycznej jest biuro podróy Student Travel Sp. z o.o., zwane dalej ORGANIZATOREM.

Pene dane ORGANIZATORA wraz z siedzib:

Student Travel Sp. z o.o.,
ul. Zuchów 2 lok 34,
20-­047 Lublin,
NIP: PL7123300803

3.ORGANIZATOR jest wpisany do KRS pod numerem 0000577071, oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszaka Województwa Lubelskiego pod numerem 214.

4.Osoba fizyczna, zawierajca Umowę udziau w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA zwana jest dalej KLIENTEM, a osoby fizyczne wyszczególnione w Umowie jako uczestnicy zwane s dalej UCZESTNIKAMI.

5. Prawa i obowizki KLIENTA, UCZESTNIKÓW oraz ORGANIZATORA okrelaj wydane w oparciu o art. 384 KC i ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych: Umowa, Oferta, niniejsze “Warunki Uczestnictwa” (WU), “Wane Informacje” oraz “Ogólne Warunki Ubezpieczenia” (OWU), które stanowi integraln cz umowy o wiadczenie usug turystycznych.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

Informacje podane na stronie internetowej ORGANIZATORA stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie s ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zawarcie Umowy nastpuje kadorazowo po zapoznaniu si KLIENTA oraz UCZESTNIKÓW z Ofert zawart w materiaach wskazanych powyej. Zgoszenie udziau w imprezie turystycznej następuje z chwilą dokonania przez KLIENTA rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, a zawarcie Umowy z chwil dokonania wpaty.

§ 3. WARUNKI PATNOŚCI

Zaliczka za usugi turystyczne winna by wpacona przez KLIENTA w przecigu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Pozosta cz kwoty naley uregulowa w terminie 30 dni przed dniem rozpoczcia imprezy. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej KLIENT zobowiązany jest do wpaty caej kwoty w momencie rezerwacji.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rozwizania Umowy z KLIENTEM, którego wpaty nie zostan uiszczone w ustalonych terminach.

§ 4. CENA IMPREZY

Cena imprezy podana jest w PLN (zotych polskich). Cena ustalona w Umowie moe by podwyszona, jeeli konieczno podwyszenia ceny wynika z nastpujcych okolicznoci: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opat urzdowych, podatków lub opat nalenych za takie usugi, jak opaty lotniskowe, zaadunkowe lub przeadunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut. Wzrost ceny bdzie skuteczny w stosunku do KLIENTA wycznie po udokumentowaniu przez ORGANIZATORA wpywu na jej podwyszenie jednej z wyej wymienionych przyczyn i dorczeniu KLIENTOWI pisemnego zawiadomienia o wzrocie ceny co najmniej 21 dni przed dat rozpoczcia imprezy.

Cena na zawartej Umowie jest wica i KLIENT nie ma prawa da obnienia kosztów wycieczki jeli po zawarciu Umowy, cena danej wycieczki zostaa obniona z powodu akcji promocyjnych (np. last minute) prowadzonych przez ORGANIZATORA.

§ 5. WIADCZENIA

KLIENT ma prawo do wiadcze gwarantowanych Umow.

UCZESTNICY uprawnieni s w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli ORGANIZATORA.

UCZESTNICY objci s równie opiek we wszystkich przypadkach zdarze nagych i niezawinionych przez ORGANIZATORA (np. zwizanych z awari autobusu, przedueniem odpraw celnych, postojami na granicach, opónieniami przelotów).

UCZESTNIKOM przysuguje zwrot wartoci wiadcze, których nie wykorzystali z przyczyn nie lecych po stronie ORGANIZATORA po potrceniu faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA kosztów zwizanych z zakupem tych wiadcze u kontrahentów.

Gdyby po zawarciu Umowy nastpiy nieprzewidziane przez ORGANIZATORA odstpstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w Umowie, KLIENT zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczciem imprezy.

W sytuacji, gdy zmianie podlegaj istotne warunki KLIENT powinien niezwocznie po otrzymaniu od ORGANIZATORA informacji w tym zakresie poinformowa go, czy przyjmuje proponowan zmian, czy odstpuje od Umowy. W przypadku odstpienia od Umowy KLIENTOWI przysuguje zwrot wszystkich wniesionych wiadcze bez obowizku zapaty kary umownej.

Jeeli z przyczyn niezalenych od KLIENTA w trakcie trwania danej imprezy turystycznej ORGANIZATOR nie wykonuje przewidzianych w Umowie wiadcze, wówczas ORGANIZATOR bez obcienia KLIENTA dodatkowymi kosztami, wykona odpowiednie wiadczenie zastpcze.

§ 6. UBEZPIECZENIE

Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji AXA S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Chodnej 5, przy czym stronami umowy ubezpieczeniowej s Towarzystwo Ubezpieczeniowe i UCZESTNIK.

Pakiet ubezpieczeniowy zawiera podstawowe ubezpieczenie od Nastpstw Nieszczliwych Wypadków (NNW) i Kosztów Leczenia (KL) w czasie trwania imprezy turystycznej.

Powysze ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: leczenia nastpstw chorób przewlekych, leczenia nastpstw zdarze po spoyciu alkoholu lub rodków odurzajcych, a take innych przypadków wymienionych w OWU.

W uzasadnionych przypadkach ORGANIZATOR sugeruje Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie.

W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. ORGANIZATOR zaleca zawarcie tego ubezpieczenia wraz z rezerwacj imprezy turystycznej.

§ 7. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

ORGANIZATOR posiada odpowiedni gwarancj ubezpieczeniow wystawion przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji AXA S.A.

Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, w których ORGANIZATOR wbrew obowizkowi nie zapewnia UCZESTNIKOM powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpat wniesionych przez KLIENTÓW w razie niewykonania Umowy.

W w/w sytuacji KLIENT powinien niezwocznie skontaktowa si z Ubezpieczycielem, który zawiadamia waciwego Marszaka Województwa, a nastpnie wypaca zaliczk na pokrycie kosztów powrotu UCZESTNIKÓW do kraju w terminie do 3 dni roboczych liczc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od waciwego Marszaka Województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

§ 8. OBOWIZKI UCZESTNIKA

UCZESTNIK zobowizany jest podporzdkowa si wszelkim wskazówkom i zaleceniom porzdkowym przedstawicieli ORGANIZATORA umoliwiajcym realizacj programu imprezy oraz do bezwzgldnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek.

UCZESTNIK zobowizany jest do posiadania wanych dokumentów podrónych (dowodu osobistego, lub w razie wymaga paszportu, oraz wiz turystycznych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowizujcych w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

UCZESTNIK powinien posiada dokument tosamoci wany minimum 6 miesicy od daty zakoczenia imprezy. Przed rozpoczciem imprezy powinien sprawdzi czy nie zosta zgoszony jako zagubiony. Dokumenty zgoszone jako zagubione s blokowane, oraz nie upowaniaj do przebywania poza granicami oraz przekraczania granic.

UCZESTNIK nieposiadajcy polskiego obywatelstwa we wasnym zakresie powinni sprawdzi moliwo podróowania po krajach objtych ofert.

UCZESTNIK zobowizany jest do przestrzegania przepisów porzdkowych oraz dotyczcych bezpieczestwa (np. poarowych, policyjnych itp.).

UCZESTNIK zobowizany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opaty klimatyczne, kaucje, opaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.), oraz ponosi odpowiedzialno odszkodowawcz za szkody na przedmiotach nalecych do ORGANIZATORA, innych UCZESTNIKÓW, hoteli, przewonika, linii lotniczych itp. pod rygorem wystpienia kroków prawnych ze strony ORGANIZATORA.

§ 9. WYCZENIE ODPOWIEDZIALNOCI

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialnoci za podjt przez urzdników granicznych lub imigracyjnych odmown decyzj wpuszczenia UCZESTNIKA do danego kraju, jeli decyzja taka podjta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania, lub podejmuje dziaania majce na celu doczenie do imprezy turystycznej na wasny koszt

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat lub uszkodzenie bagau, jeeli szkoda spowodowana bya wycznie: dziaaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA imprezy, dziaaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczcych w wykonywaniu usug przewidzianych w Umowie, jeeli tych dziaa lub zaniecha nie mona byo przewidzie ani unikn, albo si wysz.

ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie Umowy o wiadczenie usug turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest spowodowane wycznie: dziaaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA, dziaaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczcych w wykonywaniu usug przewidzianych w Umowie, jeeli tych dziaa lub zaniecha nie mona byo przewidzie ani unikn, albo si wysz.

Jeli w wyniku dziaania siy wyszej niemoliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, wiadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakócone lub zagroone, a w skutek dziaania siy wyszej powstan dodatkowe koszty wiadcze - nie przewidziane w ramach Umowy (na przykad: dodatkowa doba hotelowa, dodatkowy posiek, dodatkowy transfer, itp.), UCZESTNIK uzyska pomoc przedstawicieli ORGANIZATORA przy dokonaniu takiej transakcji, za koszty zakupu owych dodatkowych wiadcze bd ponoszone przez UCZESTNIKA i ORGANIZATORA w sposób niedyskryminujcy adnej strony.

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialnoci za zmian programu imprezy turystycznej dokonan na yczenie i za zgod KLIENTÓW imprezy.

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialnoci za umowy zawierane przez UCZESTNIKÓW w miejscu pobytu z lokalnymi przedsibiorcami.

ORGANIZATOR ogranicza odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie usug w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnoci ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie.

Odpowiedzialno ORGANIZATORA ograniczona jest równie w przypadkach okrelonych w umowach midzynarodowych, których stron jest Rzeczpospolita Polska.

Opisane na stronie internetowej wycieczki fakultatywne podane s tam jedynie informacyjnie i nie stanowi oferty handlowej. ORGANIZATOR nie gwarantuje take, e bd one wszystkie realizowane.

§ 10. ODWOANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość odwoania imprezy turystycznej w razie zbyt maej ilości UCZESTNIKÓW, nie później jednak niż 5 dni przed terminem wyjazdu.

ORGANIZATOR określa minimaln ilo UCZESTNIKÓW wyjazdów autokarowych na 40 osób na dany kierunek w danym terminie.

O odwoaniu imprezy ORGANIZATOR niezwocznie powiadomi KLIENTA e-mailem oraz telefonicznie.

W przypadku odwoania imprezy turystycznej KLIENTOWI nie przysuguje prawo do odszkodowania za niewykonanie Umowy.

W związku z odwoaniem imprezy może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziau w innej imprezie.

Odwoanie imprezy turystycznej może nastąpić, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia oraz iloci zapisanych UCZESTNIKÓW, gdy przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siy wyższej (m.in. decyzje wadz państwowych lub lokalnych, klęski żywioowe, rozruchy, strajki, niekorzystne warunki pogodowae i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi imprezy turystycznej).

W przypadku odwoania imprezy turystycznej z przyczyn określonych powyżej Klient otrzymuje niezwocznie peny zwrot wniesionych świadczeń.

§ 11. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej KLIENT ma możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rezygnację z imprezy turystycznej KLIENT jest zobowiązany zożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu informatyczneo w “Panelu Klienta”. Datą zożenia rezygnacji jest dzień jej wpywu do ORGANIZATORA.

Jeżeli KLIENT zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od ORGANIZATORA, ten zastrzega sobie prawo żądania zapaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.

Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą za osobę:

· do 31. dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 20% ustalonej ceny,

· od 30. do 23. dnia przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej ceny,

· od 22. do 16. dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny,

·  od 15. do 9. dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny,

·  od 8. do 3. dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny,

· od 2. przed rozpoczęciem imprezy do dnia rozpoczęcia imprezy 95% ustalonej ceny.

4. ORGANIZATOR dokona zwrotu w cigu 7 dni roboczych od zgoszenia rezygnacji.

§ 12. PRZENIESIENIE WIADCZE I ZOBOWIZA

Za zgod ORGANIZATORA moliwa jest na yczenie KLIENTA zmiana terminu oraz destynacji wyjazdu. ORGANIZATOR rozpatrzy tylko wnioski zoone na minimum 15 dni przed wyjazdem.

KLIENT ma prawo zmieni UCZESTNIKÓW Umowy. Nowy UCZESTNIK powinien speniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej.

KLIENT zobowiązany jest do poinformowania ORGANIZATORA o zmianie UCZESTNIKA, terminu bd destynacji e-mailem.

Opata manipulacyjna za zmian UCZESTNIKA, terminu lub destynacji wynosi (za kadego UCZESTNIKA):

· do 60. dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 50 PLN,

· od 59. do 45. dnia przed rozpoczęciem imprezy 75 PLN,

· od 44. do 30. dnia przed rozpoczęciem imprezy 100 PLN,

· od 29. dnia przed rozpoczęciem imprezy 200 PLN.

5. Za pokrycie kosztów dodatkowych, powstaych przez zmianę (np. róznica w cenie turnusów, zakup nowych biletów rejsowych, itp.) odpowiada KLIENT.

6. W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnie i zobowiza na inn osob jest moliwe pod warunkiem wyraenia zgody linii lotniczej na zmian UCZESTNIKA oraz po opaceniu kosztów wynikajcych z koniecznoci zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewonika obsugujcego dany lot).

7. Zmiana UCZESTNIKA imprezy turystycznej musi zosta zgoszona do ORGANIZATORA w terminie, który umoliwia przeprowadzenie zmian danych, ew. procedur wizowych, itp., jednak nie póniej ni:

· do 15. dnia przed wyjazdem - w przypadku imprez autokarowych i realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe do krajów gdzie nie jest wymagane wizowanie przed rozpoczciem podróy,

· do 30. dnia przed wyjazdem - w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe oraz wymagajcych przeprowadzenia wizowania przed rozpoczciem podróy.

§ 13. REKLAMACJE

W przypadku wystpienia uchybie w trakcie realizacji imprezy, UCZESTNIK ma prawo i obowizek poinformowania przedstawiciela ORGANIZATORA o zauwaonych uchybieniach oraz do dania podjcia rodków zaradczych.

Niezalenie od zawiadomienia o uchybieniach KLIENT moe zoy ORGANIZATOROWI reklamacj w terminie nie duszym ni 30 dni od dnia zakoczenia imprezy.

Reklamacja KLIENTA powinna by sporzdzona w formie pisemnej i dorczona listem poleconym lub kurierem (nie e-mailem) na adres siedziby ORGANIZATORA.

Wszystkie reklamacje rozpoznawane bd w terminie do 30 dni od dnia wpynicia do ORGANIZATORA.

Pracownicy ORGANIZATORA nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych KLIENTÓW.

Reklamacje dotyczce przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagau zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegaj innym uregulowaniom (m.in. Konwencji Warszawskiej z 1929 z póniejszymi zmianami i aneksami, rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze). Zgodnie z tymi regulacjami kady pasaer (posiadajcy imiennie wystawiony bilet) ma prawo zoy reklamacj do przedstawicielstwa waciwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej - skarg do Urzdu Lotnictwa Cywilnego. 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w WU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.).

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytuu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez waściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

Nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub niniejszych WU nie narusza ważności caej Umowy.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 24 listopada 2017 r.