Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zasady korzystania › Przeczytaj koniecznie

Poniszy tekst stanowi uzupenienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa

AUTOKAR

 • Posiadamy moliwo wyboru miejsca w autokarze. Pierwsze miejsca z przodu autokaru s miejscami komfortowymi, posiadaj wiksz przestrze midzy siedzeniami. Istnieje moliwo równie wybrania dowolnego innego miejsca. Pozostae miejsca s przydzielane wg. zaoonych grup na stronie, wszystkie osoby siedz obok siebie jeeli wsiadaj w tej samej miejscowoci..

 • Autokary – Student Travel korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych. Kady autokar wyjedajcy na wycieczk naszego biura jest jednak opisany – za przedni szyb znajduje si tablica informacyjna, najczciej z logo Student Travel oraz numerem. Nie ma wic problemu z odnalezieniem waciwego rodka transportu.

 • Przesiadki – czsto zdarza si, e trasy krajowe pokonywane s innymi pojazdami ni autokary docelowe (np. autokarem klasy turystycznej, busem, pocigiem PKP w przedziaach II klasy). Tym samym naley liczy si z przesiadk w jednym z miast, gdzie zjeda si kilka rónych autokarów.

 • Toalety autokarowe – naley pamita, e ze wzgldu na ograniczon pojemno, traktujemy je w sposób „awaryjny” i proponujemy nie korzysta z nich zbyt czsto. W celu zaatwienia potrzeb fizjologicznych co kilka godzin odbywaj si postoje w miejscach, gdzie skorzysta mona z toalet (czsto patnych). Z toalet nie mog korzysta osoby pod wpywem alkoholu.

 • Zachowanie bezpieczestwa - podczas jazdy prosimy nie porusza si po autokarze, aby unikn wypadku podczas np. gwatownego hamowania. Równie zachowa naley uwag przy wysiadaniu z autokaru, jeli z jakich wzgldów autokar zatrzymuje si w nienalenym miejscu np. na jezdni.

SAMOLOT

 • Samoloty. Biuro korzysta z usug rónych linii lotniczych (linii czarterowych oraz tzw. Low Costów), oferujc przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych firm.

 • Opónienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/czarterowych. Sytuacje tego rodzaju maj miejsce szczególnie w okresach wzmoonego ruchu turystycznego i z reguy wynikaj z warunków atmosferycznych lub innych zakóce, na które Biuro nie ma wpywu (strajki obsugi, awarie techniczne, lokalne przepisy dotyczce startów/ldowa samolotów, obostrzenia przepisów bezpieczestwa itp.). Prosimy o wyrozumiao – nasi pracownicy zawsze bd si starali Pastwu pomóc. Zasady odszkodowa i pomocy dla pasaerów uregulowane s w rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowa i pomocy dla pasaerów w przypadku odmowy przyjcia na pokad lub odwoania lub duego opónienia lotów) oraz w polskiej ustawie Prawo Lotnicze.

 • Utrata lub zniszczenie bagau. Sytuacje takie regulowane s przez midzynarodowe konwencje dotyczce ruchu lotniczego, których stron jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególnoci w Konwencji warszawskiej z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawide dotyczcych midzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z Konwencj z 1961 r. uzupeniajc konwencj warszawsk, o ujednostajnieniu niektórych prawide dotyczcych midzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osob inn ni przewonik umowny, w Konwencji montrealskiej z 1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagau podczas przelotu, naley niezwocznie zgosi ten fakt obsudze lotniska i pobra od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z oryginalnymi przywieszkami bagaowymi, kartami pokadowymi i innymi dokumentami potwierdzajcymi zarówno sam fakt poniesienia szkody jak i jej warto naley zaczy do reklamacji. Powysza reklamacja musi by wniesiona (przekazana lub wysana) do przewonika bezzwocznie po wykryciu szkody – najpóniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagau, za w przypadku opónienia dostarczenia bagau najpóniej w terminie 21 dni od daty odebrania bagau.

BAGA

 • W przypadku wycieczek samolotowych - limity bagaowe zalene s od przewonika i podane s na stronie wyjazdu. W przypadku tanich linii lotniczych jest to jeden baga podrczny o wymiarach 42 X 32 X 25 CM, natomiast w przypadku linii czarterowych jest to  20 kg bagau rejestrowanego +  5 kg bagau rejestrowanego

 • W przypadku wyjazdów autokarowych letnich ilo bagau ograniczona jest do jednej  torby podrónej (max. 25 kg), której maksymalne wymiary, czyli wysoko + dugo + szeroko nie mog przekracza 160 cm, oraz bagau podrcznego (max 7 kg).

 • W przypadku imprez narciarskich obowizuj ograniczenia: baga podrczny do 5 kg, baga gówny do 20 kg oraz jeden komplet, narty+buty+kije lub deska+buty o cznej wadze nie przekraczajcej 12kg. Prosimy o nieumieszczanie butelek, jedzenia czy innego bagau w pokrowcach na sprzt sportowy. Nie bdzie to akceptowane.

 • Istnieje moliwo powikszenia limitu kilogramowego bagau o 5 kg (koszt 100 z), lub zabrania dodatkowego bagau o wadze 20 kg (koszt 300 z). Naley to zgosi na 7 dni przed wyjazdem w Panelu Klienta

 • Kierowcy wyposaeni s w wagi hakowe, którymi sprawdzaj nadawany baga. Prosimy o zwaenie swoich bagay przed przybyciem na miejsce zbiórki.

PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU REALIZACJI IMPREZY

 • Pilot/rezydent - jest osob towarzyszc w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczestnikom imprezy, sprawuje opiek nad nimi i czuwa nad sposobem wykonywania na ich rzecz usug oraz przekazuje podstawowe informacje dotyczce odwiedzanego kraju i miejsca. Wskazuje lokalne atrakcje, przyjmuje zgoszenia dotyczce uchybie. Pilot opiekuje si grup w zakresie niezbdnym do realizacji wyjazdu (prosz pamita, i podczas podróy samolotem a take autokarem (gównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze towarzyszy grupie). Odpowiada za techniczn organizacj pobytu, zakwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za porednictwo w sprzeday imprez fakultatywnych. Informacje o numerze do pilota dostaniecie razem z komunikatem wyjazdowym na kilka dni przed wyjazdem.

 • Uczestnik ma obowizek bezwzgldnie podporzdkowa si zaleceniom obsugi wyjazdu. Nieprzestrzeganie powyszego moe spowodowa powane konsekwencje dla Uczestnika.  

ZBIÓRKA

 • Prosimy o bezwzgldne przestrzeganie podanych w komunikacie wyjazdowym godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 0,5 godziny przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). Prosimy pamita, i ze wzgldu na konieczno planowej i terminowej realizacji programu, organizator nie ma obowizku czekania na spónionego uczestnika. Zatem o ile uczestnik nie zgosi si punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprez a ewentualne doczenie do grupy w trakcie imprezy bdzie wymagao od Uczestnika poniesienia we wasnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce spotkania z grup. Nie ma równie moliwoci samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny ni zawarty w umowie z Pastwem przystanek lub lotnisko, nawet jeli z programu lub rozkadu wynika, e autobus jedzie przez kolejne przystanki. Kad zmian przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu trzeba uzgodni z Student Travel pod rygorem utraty gwarancji miejsca w rodku transportu i/lub odmowy zwrotu wniesionych wpat z tytuu realizacji wiadcze w zakresie przewozu/przelotu.

 • W przypadku imprez autokarowych, na yczenie Klienta i w miar dostpnoci miejsc w pojedzie antenowym (tj. poruszajcym si na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje moliwo zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego. O zmianach tych naley poinformowa Biuro Obsugi Klienta maksymalnie na 6 dni przed rozpoczciem imprezy.

CZAS TRWANIA IMPREZY – ILO DNI

 • W programach wycieczek podajemy ilo dni od wyjazdu/wylotu z Polski do przyjazdu/ przylotu do Polski. Oznacza to, e podró (autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mie zatem na uwadze e z reguy na podró przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzie wycieczki, a rozkady lotów i wyjazdów autokarowych opisane s w na naszej stronie internetowej.

DOPATY NA MIEJSCU

 • Wikszo opat zwizanych z Pastwa wyjazdem uiszcza si w biurze, w którym kupuj Pastwo wycieczk. Jednak cz kosztów turysta pokrywa na miejscu sam. S to najczciej (chyba, e oferta precyzuje inaczej): koszt uczestnictwa w programie zwiedzania - patne u pilota, imprezy fakultatywne – patne w miejscu docelowym, taksa klimatyczna, opaty za Skipass, inne opaty typu kocowe sprztanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopaty wyszczególnione s najczciej w rubryce „Plus” oraz pod hasem „Cena nie obejmuje...”. Prosimy take pamita, i nie wywizanie si z obowizku uiszczenia takiej dopaty moe spowodowa np. odmow zakwaterowania przez waciciela obiektu lub odmow dalszej realizacji wiadcze.

IMPREZY LOKALNE (FAKULTATYWNE)

 • S to wycieczki organizowane podczas pobytu przez Student Travel lub lokalne biura – partnerów Student Travel. W przypadku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, pilot jedynie poredniczy przy zawieraniu umowy z zagranicznym biurem. Mog to by wyjazdy autokarowe, rejsy, wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje si w opisach ofert. Ceny mog jednak ulega wahaniom – zalene jest to od iloci uczestników i lokalnych biur podróy, które s organizatorami takich imprez. Zazwyczaj wycieczki lokalne (fakultatywne) odbywaj si przy min. 25 chtnych. W przypadku nieosignicia owego minimum grupy, wycieczka lokalna (fakultatywna) moe si nie odby.

ZAKWATEROWANIE - DOBY HOTELOWE

 • Rodzaje zakwaterowania wystpujce w ofertach Student Travel:

 1. Pokój w hotelu: Obiekty posiadajce co najmniej 10 pokoi, w tym wikszo miejsc w pokojach dwu- lub trzyosobowych. Zazwyczaj pokój 3 osobowy to lokal 2 osobowy z dostawk (2+1). Hotelom ze wzgldu na standard przyznawane s gwiazdki. Na przykad jedna gwiazdka przyznawana jest, gdy w pokoju znajduje si óko, szafa, szafka nocna i umywalka. azienka moe by na zewntrz pokoju. Hotele s gówn opcj zakwaterowania w Naszej ofercie, mona je wybra niemal na kadym wyjedzie. Korzystamy z rónych standardów hoteli.

 2. Pokój w hostelu: Niskobudetowe miejsca tymczasowego zakwaterowania o standardzie rónicym si od hotelu gównie iloci miejsc w pokojach, ókami pitrowymi i wspódzieleniem pomieszcze przeznaczonych dla goci (np. wspólna kuchnia, azienka, pokój dzienny). Najczstszymi gomi w hostelach s studenci i backpakerzy dla których wany jest klimat i mniej oficjalna, domowa atmosfera. Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie óka, a nie pokoju. Pokoje w hostelach to tzw. dormy, czyli pokoje wieloosobowe (6-18 óek, moe ich by nawet 100), które najczciej s koedukacyjne (mog wystpowa pokoje tylko mskie lub pokoje tylko damskie). W hostelach mona znale take pokoje indywidualne: jedno-, dwu-, trzyosobowe. Cena pokoju wzrasta jeeli znajduje si w nim azienka. Z hosteli korzystamy m.in podczas krótkich wyjazdów typu City Break oraz w hostelach tranzytowych na trasie Eurotripów.

 3. Apartament: Samodzielny lokal mieszkalny, który zajmuje tylko cz budynku. Skada si z przynajmniej dwóch pokoi (pokój dzienny i pokój sypialny, których moe by wicej) i azienki. Posiada aneks kuchenny (kuchenka elektryczna lub gazowa, lodówka, przybory kuchenne, sztuce, stoy i krzesa, czasem znajdziemy te piekarnik lub kuchenk mikrofalow, a nawet zmywark do naczy), który moe by osobnym pomieszczeniem lub znajdowa si w pokoju dziennym. Pokój dzienny moe by równie przeznaczony do spania, jeeli posiada rozkadan sof. Pokój dzienny jest pokojem przechodnim. Apartament dwupokojowy po wosku to billo - jest czteroosobowy, a trzypokojowy to trillo - jest szecioosobowy. O ile architektura budynku to umoliwia w apartamencie znajduje si balkon. W apartamencie mog znajdowa si óka jedno- lub dwuosobowe, dodatkowe miejsce do spania mona znale na rozkadanych fotelach lub ókach polowych (dostawkach), wtedy w apartamencie moe mieszka wicej osób. W apartamentach gównie mieszkamy podczas wyjazdów zimowych.

 4. Studio: Samodzielne, mae mieszkanie, które czy w sobie: salon, sypialni i aneks kuchenny jako jedno pomieszczenie z dodatkow azienk w drugim, mniejszym pomieszczeniu.

 5. Kajuta na promie: Kabiny wewntrzne posiadajce azienk. W wikszoci przypadków s to funkcjonalnie urzdzone kabiny 4 osobowe skadajce si z dwóch pitrowych óek. Jednak w zalenoci od promów dostpne s równie z dwoma lub trzema ókami.Na promie (w zalenoci od wersji) moe znajdowa si basen, dostp do wi-fi, restauracja, sklepy, oraz bar!

 
 • W wikszoci hoteli doba hotelowa rozpoczyna si o godzinie 14.00, pokoje za trzeba opuci do godziny 10.00. Doba hotelowa nie jest wic równoznaczna z dob zegarow trwajc 24 godziny. W przypadku imprez z dojazdem wasnym naley stosowa si do podanych w komunikacie wyjazdowym godzin przyjazdu do obiektu.

WYYWIENIE

 • W zalenoci od oferty róny jest te rodzaj wyywienia. W apartamentach i studiach (posiadajcych aneks kuchenny) zazwyczaj nie ma wyywienia, co wie si organizacj posików przez turystów.

 • niadania. Kontynentalne – to skromny posiek zoony z reguy z pieczywa, nabiau lub demu (rzadko wdliny) oraz kawy lub herbaty. niadanie kontynentalne wzmocnione lub rozszerzone - jak wyej, ale czsto z wdlin lub jogurtem i sokami. niadania w formie bufetu s nieco bogatsze i daj moliwo wikszego wyboru - zaley to jednak równie od standardu hotelu. Czasami jednak nie róni si one specjalnie od wzmocnionych niada kontynentalnych (w zakresie asortymentu), a róni si jedynie sposobem podania. Naley pamita, e z restauracji nie wolno zabiera adnych artykuów, gdy jest to niemile widziane przez obsug. Lepiej jest podchodzi do bufetu kilka razy, ni zostawia co na talerzu lub wynosi poza restauracj.

 • Obiadokolacje – gorcy posiek w porze kolacji, zwykle dwudaniowy. W niektórych ofertach wliczony w cen – w niektórych moliwo dopaty. Jeeli nie ma moliwoci dopaty, oznacza to, e nie organizujemy obiado-kolacji. Nie znaczy to jednak, e turysta nie bdzie mia moliwoci zjedzenia posiku. W trakcie imprez objazdowych pilot daje czas wolny, jak równie przedstawia propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mog by organizowane w restauracjach hotelowych, jak równie w miecie.

 • Napoje – Przy niadaniu (kawa, herbata, sok) s wliczone w cen, przy obiadokolacjach z reguy s patne dodatkowo – chyba e oferta precyzuje to inaczej.

OSOBY PODRÓUJCE SAMOTNIE

 • Osoby, chcce unikn dopaty za wolne miejsca w wybranym pokoju mog za zgod Organizatora stara si o dokwaterowanie z innymi uczestnikami wyjazdu.  Jednake z przyczyn obiektywnych Biuro nie moe tego zagwarantowa. W takiej sytuacji klient zobowizany jest do uiszczenia dopaty za wolne miejsca w pokoju. Informacja o koniecznoci ewentualnej dopaty oraz jej wysokoci zostanie przekazana najpóniej na 7 dni przed wyjazdem

DOSTAWKA

 • To dodatkowe, z reguy rozkadane óko lub mniejsze óko. Prosimy pamita, e wstawienie takiego óka zmniejsza powierzchni pokoju. Zdarza si równie, i pokój 3-osobowy jest w rzeczywistoci pokojem 2 osobowym z dostawk (dotyczy to z reguy hoteli o standardzie turystycznym **- ***).

PLAA

 • Wikszo pla jest ogólnie dostpna i nieodpatna. Patne s jednak najczciej parasole i leaki. Prosimy pamita, i okrelenie „plaa piaszczysta” nie jest jednoznaczne z dug, szerok pla z biaym piaskiem czyli tak jak mamy np. w ebie. W efekcie plae róni si do znacznie pomidzy krajami - od piaszczystych z ótym, ale grubszym piaskiem (najczciej w Grecji) poprzez piaszczyste z do ciemnym piaskiem (najczciej w Hiszpanii) do wirowych (najczciej w Chorwacji) czy wrcz kamienistych czy skalistych (Lazurowe Wybrzee, Malta).

KURORTY WAKACYJNE

 • Wikszo miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysice turystów. Bywa tam zatem toczno (szczególnie w sezonie), w niektórych kurortach nocne ycie trwa a do biaego rana.. Zdarza si mog równie drobne kradziee. Zwykle take tego rodzaju miejscowoci podlegaj cigym modernizacjom i duo si tam inwestuje. Nie naley zatem by zaskoczonym jeli pewnego dnia obudzi Pastwa haas, wanie obok rozpocztej, budowie nowego hotelu lub co gorsza - haas w naszym hotelu, ale dwa pitra niej. Tego rodzaju prace prowadzone s jednak tylko w cigu dnia i tylko w dni robocze, nie powinny wic by uciliwe. W krajach poudniowych, a zwaszcza na wyspach mog wystpi krótkotrwae braki wody lub prdu.

SEZONOWO

 • Za gówny sezon turystyczny w wikszoci miejsc wakacyjnych z naszej oferty uwaa si zwykle okres wakacji szkolnych, które rozpoczynaj si ok. 20 czerwca i trwaj do 31 sierpnia. Prosz mie na uwadze, e w okresach poza tym gównym sezonem niektóre atrakcje kurortów i hoteli (np. cz barów, restauracji, sklepów czy wypoyczalni samochodów, centra sportów wodnych na plaach, sprzt plaowy przy basenach i na plaach oraz baseny odkryte) mog by czynne w ograniczonym zakresie lub wrcz niedostpne. Dostpno tych udogodnie moe by take uzaleniona od warunków atmosferycznych i iloci turystów w danym turnusie.

UBEZPIECZENIA

 • Klienci Student Travel ubezpieczeni s w AXA Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie zawierane przez Student Travel na rzecz Uczestników ma charakter standardowy, dlatego kady Uczestnik powinien zawrze dodatkowe ubezpieczenie w razie potrzeby. Pakiet ubezpieczenia podrónego zawartego w cenie imprezy turystycznej obejmuje:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu (KL) – zapewniajce zwrot wydatków zwizanych z nagym zachorowaniem lub nieszczliwym wypadkiem, poniesionych na: badania lekarskie, zakup lekarstw i rodków opatrunkowych, pobyt w szpitalu, leczenie stomatologiczne do wysokoci 1000 PLN, transport do szpitala oraz do Polski. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób psychicznych, wenerycznych, AIDS, zdarze bdcych nastpstwem przestpstwa lub po spoyciu alkoholu, zaycia narkotyków, szkód bdcych nastpstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych, wyczynowego uprawiania sportów. Suma ubezpieczenia KL dla osób wyjedajcych do pastw Europy i Basenu Morza ródziemnego wynosi 20 000 €. Dla osób posiadajcych ubezpieczenie Premium wynosi 40 000 €. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoci, jeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastpio wskutek umylnego dziaania Uczestnika, pod wpywem alkoholu lub rodków odurzajcych, aktywnego uczestnictwa w dziaaniach wojennych i aktach terroru.

 • Ochron w zakresie chorób przewlekych (CP) , np. chorób ukadu krenia, nowotworów, przewlekych chorób ukadu oddechowego, cukrzycy. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje alkoholizmu i zaburze psychicznych. Obowizuje tylko dla osób posiadajcych ubezpieczenie Premium

 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy 6 000 €.

 • Pomoc w podróy - obejmujc m.in. zwrot kosztów podróy i pobytu osoby towarzyszcej lub osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacj dostarczenia leków, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyywienia klienta w celu rekonwalescencji.

 • Ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadków (NNW) – zapewniajce wypat wiadczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu lub mierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100 % uszczerbku na zdrowiu wynosi 4 000 € dla ubezpieczenia Standard, oraz 10 000 € dla ubezpieczenia Premium, a wiadczenie z tytuu mierci wynosi 50% maksymalnej sumy wiadcze..

 • Ubezpieczenie bagau podrónego (BP) – wycznie dla osób posiadajcych ubezpieczenie Premium. Zapewniajce ochron bagau w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia . Suma ubezpieczenia bagau wynosi 200 €. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegajcych wycznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagau podrónego. Ubezpieczeniu nie podlegaj take m.in. pienidze w gotówce, papiery wartociowe, karty patnicze, biuteria, dziea sztuki, telefony komórkowe, przenony sprzt elektroniczny, nie znajdujcy si pod bezporedni opiek ubezpieczonego, akcesoria samochodowe, sprzt sportowy.

 • Postpowanie w celu otrzymania wiadczenia ubezpieczeniowego. W razie wystpienia objawów chorobowych naley niezwocznie skontaktowa si z:

 • Centrala Alarmowa AXA

 • Tel. +48 22 575 90 80

 • Fax +48 22 575 90 82

 • Centrum Pomocy AXA jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich. W przypadku wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bd rezydenta lub we wasnym zakresie, prosimy o opacenie wszystkich kosztów gotówk i zgoszenie si po zwrot kosztów po powrocie do Polski, z zastrzeeniem procedury i terminów przewidzianych w Warunkach ubezpieczenia podrónego dla Student Travel.

 • Zwrot kosztów leczenia nastpi na podstawie udokumentowanych dowodów poniesionych kosztów, maksymalnie do kwoty, jak ubezpieczyciel poniósby w przypadku zorganizowania wizyty lekarskiej za porednictwem Centrum Pomocy AXA.

 • Wane. Za realizacj wiadcze wynikajcych z ubezpieczenia podrónego odpowiada ubezpieczyciel. Procedura zwizana z wypacaniem odszkodowa zaatwiana jest bezporednio z AXA, zatem ani Student Travel, ani inne biura nie bd dokonyway adnych zwrotów z tytuu ubezpieczenia oraz nie ponosz adnej odpowiedzialnoci w przypadku odmowy wypaty odszkodowania.

INFORMACJE CELNE I WIZOWE

 • W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Poudniowo-Wschodniej nienalecych do UE obywatele polscy nie potrzebuj wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty o wanoci minimum 3 miesice od daty zakoczenia imprezy). We wszystkich pozostaych krajach wiata, w tym Europy Wschodniej (Rosja i kraje byego ZSRR), potrzebne s paszporty (z reguy wane co najmniej 6 miesicy od daty powrotu z wyjazdu), a czsto take wizy (informacje na temat wiz zawarte s w programach). W przypadku wyjazdów do krajów byego ZSRR lub krajów pozaeuropejskich kontrole graniczne s bardziej rygorystyczne.

 • Praktycznie do kadego kraju turysta moe wwie przedmioty i rzeczy, których ilo i przeznaczenie nie wskazuj na charakter handlowy. Z reguy wolno wwie 200 sztuk papierosów oraz 1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.

PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZCEGO

 • Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzcych na teren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istniej surowe prawne ograniczenia dotyczce przewozu niektórych produktów pochodzenia zwierzcego (w tym ywnoci). Naruszenie prawnych zakazów moe grozi grzywn lub wszczciem postpowania karnego oraz konfiskat i zniszczeniem wwoonych produktów w chwili przybycia do UE. Nie jest dozwolone wwoenie do UE z innych pastw: misa, mleka, miodu, produktów misnych i przetworów mlecznych (innych ni mleko pocztkowe w proszku, ywno dla niemowlt, specjalna ywno wymagana ze wzgldów medycznych). Wyjtkiem s niektóre kraje europejskie nie nalece do UE jak: Andora, Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria, z tych pastw mona przywozi niewielkie iloci takich produktów z przeznaczeniem do wasnej konsumpcji. Ponadto, w przypadku produktów z egzotycznych gatunków zwierzt lub gatunków zwierzt chronionych (muszle, koci, pióra, skóry itd.) przepisy prawa s bardzo restrykcyjne a przywóz takich przedmiotów z reguy jest cakowicie zabroniony (sankcje karne to przepadek mienia, grzywna a nawet wizienie). Podobne, restrykcyjne zasady dotycz przywozu ywych zwierzt.

INFORMACJE ZDROWOTNE

 • Wyjazdy organizowane przez Student Travel odbywaj si do krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i basen M. ródziemnego) – nie s wymagane adne szczepienia ochronne ani profilaktyczne. Naley jednak zawsze pamita o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rk przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butelkowanej wody mineralnej itd.

ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW

 • Uczestnik imprezy w zwizku z kradzie lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbdnych do powrotu do kraju jest zobowizany zawiadomi pilota Biura, który udzieli wszelkich niezbdnych informacji i pomocy oraz zgosi si do najbliszego konsulatu lub ambasady RP na terytorium kraju pobytu. Urzdnicy konsularni RP zobowizani s do udzielenia wszelkiej pomocy (cznie z pomoc finansow i prawn) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki tak rol peni placówki pastw Unii Europejskiej.

WALUTY

 • Euro (EUR) obowizuje w wikszoci krajów Unii Europejskiej od 01.01.2002 (Austria, Niemcy, Wochy, Francja, Grecja, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania i Holandia). W krajach, które nie s objte wspóln walut € obowizuj dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania) - wikszo z nich mona wymienia jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko, Kuba, Dominikana itd) s niedostpne w Polsce - proponujemy zabra ze sob dolary amerykaskie lub euro, które mona wymienia w miejscowych bankach lub kantorach, a take na granicy. Polskie karty patnicze (nalece do midzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) s honorowane w wikszoci krajów, do których wyjedamy na wakacje.

OGRANICZENIA WIEKU

 • Nasza grupa docelowa to osoby w wieku 18-30 lat, jeeli niedawno skoczye studia, moesz oczywicie z nami jecha. Wane jest dla nas, by na naszych imprezach byli ludzie, którzy lubi studenck atmosfer i dobrze si czuj wród modych i penych pasji ludzi, poniewa wanie takie osoby z nami jed.