Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zasady korzystania › Wa?ne Informacje

WA?NE INFORMACJE

________________

Poni?szy tekst stanowi uzupe?nienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz wyja?nia poj?cia i zagadnienia stosowane przez ORGANIZATORA

________________

REZERWACJA

Z?o?enie rezerwacji

Aby za?o?y? rezerwacj? nale?y na stronie oferty wybra? termin i opcj? zakwaterowania oraz przej?? do kalkulacji, a nast?pnie do potwierdzenia i p?atno?ci.

Osoby podró?uj?ce bez grupy

Osoby podró?uj?ce bez grupy, lub które zapisz? si? na pokoje w liczbie osób mniejszej ni? s? one do tego przeznaczone chc?ce unikn?? dop?aty za wolne miejsca w wybranym pokoju mog? za zgod? ORGANIZATORA stara? si? o dokwaterowanie z innymi uczestnikami wyjazdu.  Jednak?e z przyczyn obiektywnych ORGANIZATOR nie mo?e tego zagwarantowa? - w takiej sytuacji KLIENT zobowi?zany jest do uiszczenia dop?aty za wolne miejsca w pokoju. Informacja taka jest przekazywana do KLIENTA na oko?o tydzie? przed rozpocz?ciem imprezy.

Ograniczenia wieku

Na wyjazdy studenckie zapraszamy osoby w wieku 18 - 30 lat. Dla osób starszych mamy przewidziane inne kategorie wyjazdów. Prosimy pyta? BIURO OBS?UGI KLIENTA o wyjazdy dla osób powy?ej 30-go roku ?ycia.

Ograniczenia niepe?noletnie

ORGANIZATOR udzia? osób niepe?noletnich w imprezach turystycznych rozpatruje ka?dorazowo indywidualnie. W przypadku zgody uczestnictwa osoby niepe?noletniej w imprezie wymagany b?dzie udzia? opiekuna prawnego w imprezie, b?d? notarialne upowa?nienie prawnego opiekuna przekazania opieki nad osob? nieletni? innemu uczestnikowi.

________________

OFERTA

Komunikat wyjazdowy

Do 3 dni przed ka?dym wyjazdem wysy?any jest drog? mailow? KOMUNIKAT WYJAZDOWY. Znajduj? si? tam takie informacje jak: numer do pilota, trasa autokaru, godziny odjazdów, informacje o dodatkowych op?atach, regulamin jazdy autokarem czy te? numer oraz telefon do ubezpieczyciela.

Czas trwania imprezy – ilo?? dni

W programach wycieczek podajemy ilo?? dni od wyjazdu/wylotu z Polski do przyjazdu/ przylotu do Polski. Oznacza to, ?e podró? (autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mie? zatem na uwadze, ?e z regu?y na podró? przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzie? wycieczki.

Dop?aty na miejscu

Wi?kszo?? op?at reguluje si? na swoim PANELU KLIENTA po rezerwacji wyjazdu. Jednak cz??? kosztów KLIENT pokrywa na miejscu sam. S? to najcz??ciej (chyba, ?e oferta precyzuje inaczej): bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, imprezy fakultatywne, taksa klimatyczna, inne op?aty typu ko?cowe sprz?tanie apartamentu czy kaucja. 

Ubezpieczenie

ORGANIZATOR zawar? stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustaw? o us?ugach turystycznych. Wszyscy UCZESTNICY imprez zbiorowych s? ubezpieczeni. W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. ORGANIZATOR zaleca zawarcie tego ubezpieczenia wraz z rezerwacj? imprezy turystycznej, nie pó?niej ni? 7 dni od potwierdzenia umowy.

Cena zawiera / nie zawiera

W opisie ka?dej oferty ORGANIZATOR wyszczególnia wszystkie ?wiadczenia, które s? w cenie wycieczki. Dodatkowe p?atno?ci jak ubezpieczenie, op?ata klimatyczna czy sk?adka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny s? dodatkiem do ceny. ?wiadczenie nie uj?te - s? zawsze poza cen?.

________________

UCZESTNICTWO W WYJE?DZIE

Informacje celne i wizowe

ORGANIZATOR na stronie oferty zawsze informuje nt. potrzebnych dodatkowych dokumentów do wyjazdu

Do wyjazdów autokarowych w Europie wystarczy dowód osobisty o wa?no?ci minimum 3 miesi?ce od daty zako?czenia imprezy.

We wszystkich pozosta?ych krajach ?wiata, w tym Europy Wschodniej (Rosja i kraje by?ego ZSRR), potrzebne s? paszporty (z regu?y wa?ne co najmniej 6 miesi?cy od daty powrotu z wyjazdu), a cz?sto tak?e wizy (informacje na temat wiz zawarte s? w programach).

Praktycznie do ka?dego kraju turysta mo?e wie?? przedmioty i rzeczy, których ilo?? i przeznaczenie nie wskazuj? na charakter handlowy. Z regu?y wolno wwie?? 200 sztuk papierosów oraz 1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.

Ostrze?enia dla podró?uj?cych

Na stronach internetowych MSZ (https:// www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych) dost?pne s? ostrze?enia dla podró?uj?cych. Rekomendujemy aby regularnie zapoznawa? si? z tymi komunikatami MSZ, które dotycz? kraju b?d?cego celem Pa?stwa podró?y zarówno przed przyst?pieniem do umowy jak i ju? po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski.

Informacje zdrowotne

Przy wyjazdy do krajów Europy i basenu M. ?ródziemnego nie s? wymagane ?adne szczepienia ochronne ani profilaktyczne. W pozosta?ych wypadkach podajemy szczegó?owe wymagania zdrowotne w opisach imprez (je?li szczepienia s? wymagane lub cho?by zalecane). Nale?y jednak zawsze pami?ta? o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie r?k przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butelkowanej wody mineralnej itd.

Zagubienie paszportu lub innych dokumentów

UCZESTNIK imprezy w zwi?zku z kradzie?? lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezb?dnych do powrotu do kraju powinien zawiadomi? miejscowego przedstawiciela ORGANIZATORA, który udzieli wszelkich niezb?dnych informacji i pomocy oraz zg?osi? si? do najbli?szego konsulatu lub ambasady RP na terytorium kraju pobytu. Urz?dnicy konsularni RP zobowi?zani s? do udzielenia wszelkiej pomocy (??cznie z pomoc? finansow? i prawn?) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki tak? rol? pe?ni? placówki pa?stw Unii Europejskiej.

Waluty

Euro (EUR) obowi?zuje w wi?kszo?ci krajów Unii Europejskiej od 01.01.2002 (Austria, Niemcy, W?ochy, Francja, Grecja, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania i Holandia). W krajach, które nie s? obj?te wspóln? walut? € obowi?zuj? dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania) - wi?kszo?? z nich mo?na wymienia? jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. Polskie karty p?atnicze (nale??ce do mi?dzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) s? honorowane w wi?kszo?ci krajów, do których wyje?d?amy na wakacje.

Kurorty wakacyjne

Wi?kszo?? miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysi?ce m?odych turystów. Bywa tam zatem t?oczno (szczególnie w sezonie), w niektórych kurortach nocne ?ycie trwa a? do bia?ego rana, b?dzie wi?c ha?a?liwie. Zdarza? si? mog? równie? drobne kradzie?e. Rekomendujemy wi?c, aby gotówk?, dokumenty i cenne przedmioty przechowywa? w sejfach, które s? dost?pne (bezp?atnie lub za niewielk? op?at?) w wi?kszo?ci hoteli z naszej oferty (szczegó?owe informacje s? podane w opisach poszczególnych obiektów). Zwykle tak?e tego rodzaju miejscowo?ci podlegaj? ci?g?ym modernizacjom i du?o si? tam inwestuje. Nie nale?y zatem by? zaskoczonym je?li pewnego dnia obudzi Pa?stwa ha?as na, w?a?nie obok rozpocz?tej, budowie nowego hotelu lub co gorsza - ha?as w naszym hotelu, ale dwa pi?tra ni?ej. Tego rodzaju prace prowadzone s? jednak tylko w ci?gu dnia i tylko w dni robocze, nie powinny wi?c by? uci??liwe. 

Sezonowo??

Za g?ówny sezon turystyczny w wi?kszo?ci miejsc wakacyjnych z naszej oferty uwa?a si? zwykle okres wakacji szkolnych, które rozpoczynaj? si? ok. 20 czerwca i trwaj? do 31 sierpnia. Prosimy mie? na uwadze, ?e w okresach poza tym g?ównym sezonem niektóre atrakcje kurortów i hoteli (np. cz??? barów, restauracji, sklepów czy wypo?yczalni samochodów, centra sportów wodnych na pla?ach, sprz?t pla?owy przy basenach i na pla?ach oraz baseny odkryte) wymienione na stronie oferty mog? by? czynne w ograniczonym zakresie lub wr?cz niedost?pne. Dost?pno?? tych udogodnie? mo?e by? tak?e uzale?niona od warunków atmosferycznych i ilo?ci turystów w danym turnusie.

________________

TRANSPORT 

Autokar

ORGANIZATOR korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych. Ka?dy autokar wyje?d?aj?cy na wycieczk? jest opisany – za przedni? szyb? znajduje si? tablica informacyjna, najcz??ciej z logo ORGANIZATORA oraz numerem pilota wyjazdu. Nie ma wi?c problemu z odnalezieniem w?a?ciwego ?rodka transportu. 


Przesiadki

Zdarza si?, ?e trasy krajowe pokonywane s? innymi pojazdami ni? autokary docelowe (np. busami, poci?gami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym nale?y liczy? si? z przesiadk? w jednym z miast, gdzie  zje?d?a si? kilka ró?nych autokarów. Informacje na temat ewentualnych przesiadek zostan? przes?ane na maila na kilka dni przed rozpocz?ciem imprezy.

Miejsca w autokarze

Miejsca w autokarze wskazywane s? przez za?og? autokaru. Na miejscu zbiórki czeka? b?dzie pilot - nale?y zg?osi? swoj? obecno??, przekaza? baga? kierowcom i czeka? przed wej?ciem na pilota. Je?eli jedziecie grup? znajomych ORGANIZATOR zawsze dba, by?cie mieli mo?liwo?? siedzenia obok siebie. 

Toalety autokarowe

Ze wzgl?du na komfort podró?y toaleta w autokarze jest do dyspozycji UCZESTNIKÓW tylko w sytuacjach awaryjnych i tylko dla osób trze?wych. W celu za?atwienia potrzeb fizjologicznych co kilka godzin organizowane s? postoje w miejscach, gdzie skorzysta? mo?na z toalet (czasem p?atnych).

Zachowanie bezpiecze?stwa

Podczas jazdy UCZESTNICY zobowi?zani s? do zapi?cia pasów bezpiecze?stwa. Nie nale?y porusza? si? po autokarze, bowiem przy gwa?townym hamowaniu mo?e si? to sko?czy? powa?nym wypadkiem. Podobnie nale?y zwraca? szczególn? uwag? przy wysiadaniu z autokaru, zw?aszcza, je?li z jakich? wzgl?dów autokar zatrzymuje si? na jezdni. W ?adnym wypadku nie nale?y wysiada? na autostradach czy w tunelach.

Ograniczenie baga?owe - autokar

W przypadku wyjazdów autokarowych wyjazdów letnich mo?na zabra? ze sob? 1 sztuk? bagażu podręcznego do 7 kg oraz 1 sztuka bagażu g?ównego do 25 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + d?ugość + szerokość nie mogą przekraczać 160 cm). Dla wyjazdów zimowych: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka bagażu g?ównego do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + d?ugość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm).

Klimatyzacja w autokarze

Mo?e to by? typowa klimatyzacja lub turbo nawiew. Jedna i druga mo?liwo?? daje odpowiedni? temperatur? w autokarze, a tym samym komfort przejazdu. Mimo tego w miesi?cach najwy?szych upa?ów (lipiec / sierpie?) i zw?aszcza w krajach po?udniowych sch?odzenie autokaru mo?e by? dla niektórych osób niewystarczaj?ce. Klimatyzacja w autokarze jest sterowana przez kierowc? i mog? si? zdarzy? sytuacj? mocniejszego ustawienia z przodu, a s?abszego w tylnej cz??ci autokaru. Sytuacje nieodpowiedniego ustawienia nawiewu nale?y zg?osi? pilotowi wyjazdu, jednocze?nie pami?taj?c o wzajemnym szacunku pozosta?ych uczestników wyjazdu.

Dojazd w?asny

UCZESTNICY wybieraj?cy dojazd we w?asnym zakresie uzyskuj? zni?k? - wysoko?? jest ustalana indywidualnie przez ORGANIZATOR w zale?no?ci od destynacji. Je?eli na miejscu jaka? cz??? programu jest realizowana z wykorzystaniem autokaru (np. dojazdy na stoki na wyjazdach zimowych) to ORGANIZATOR nie gwarantuje miejsc w autokarze dla osób, które wybra?y dojazd w?asny.

Samolot

ORGANIZATOR korzysta z us?ug ró?nych linii lotniczych (tradycyjnych przewo?ników, linii czarterowych oraz tzw. Low Costów), oferuj?c przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych i renomowanych firm.  Szczegó?owe informacje na ten temat znajduj? si? w opisach imprez. 

Catering w samolocie

Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) odchodz? zupe?nie od podawania posi?ków na pok?adach samolotów lub serwuj? skromne przek?ski (typu kanapka i napój lub owoce).

Obs?uga samolotu

W przypadku zagranicznych linii lotniczych obs?uga samolotu (stewardesy lub piloci) nie mówi po polsku – ale zawsze mo?na porozumie? si? w j?zyku angielskim. 

Opó?nienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/czarterowych

Sytuacje tego rodzaju maj? miejsce szczególnie w okresach wzmo?onego ruchu turystycznego i z regu?y wynikaj? z warunków atmosferycznych lub innych zak?óce?, na które ORGANIZATOR nie ma wp?ywu (strajki obs?ugi, awarie techniczne, lokalne przepisy dotycz?ce startów/l?dowa? samolotów, obostrzenia przepisów bezpiecze?stwa itp.). Prosimy o wyrozumia?o?? – nasi pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze b?d? si? starali Pa?stwu pomóc. Zasady odszkodowa? i pomocy dla pasa?erów uregulowane s? w rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowa? i pomocy dla pasa?erów w przypadku odmowy przyj?cia na pok?ad lub odwo?ania lub du?ego opó?nienia lotów) oraz w polskiej ustawie Prawo Lotnicze. 

Utrata lub zniszczenie baga?u

Sytuacje takie regulowane s? przez mi?dzynarodowe konwencje dotycz?ce ruchu lotniczego, których stron? jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególno?ci w Konwencji warszawskiej z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawide? dotycz?cych mi?dzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z Konwencj? z 1961 r. uzupe?niaj?c? konwencj? warszawsk?, o ujednostajnieniu niektórych prawide? dotycz?cych mi?dzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osob? inn? ni? przewo?nik umowny, w Konwencji montrealskiej z 1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia baga?u podczas przelotu, nale?y niezw?ocznie zg?osi? ten fakt obs?udze lotniska i pobra? od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z oryginalnymi przywieszkami baga?owymi, kartami pok?adowymi i innymi dokumentami potwierdzaj?cymi zarówno sam fakt poniesienia szkody jak i jej warto?? nale?y za??czy? do reklamacji. Powy?sza reklamacja musi by? wniesiona (przekazana lub wys?ana) do przewo?nika bezzw?ocznie po wykryciu szkody – najpó?niej w terminie 7 dni od daty odebrania baga?u, za? w przypadku opó?nienia dostarczenia baga?u najpó?niej w terminie 21 dni od daty odebrania baga?u.

Ograniczenie baga?owe - samolot

W przypadku wycieczek samolotowych - szczegó?y dotycz?ce baga?u dost?pne s? przy ofercie. Za ka?dy nadbaga? nale?y ui?ci? dodatkow? op?at? na lotnisku wg taryf obowi?zuj?cych u danego przewo?nika - zwykle 15 - 30 USD za sztuk? - (dotyczy to np. desek windsurfingowych, z?o?onego roweru, sprz?tu do golfa, sprz?tu narciarskiego lub sprz?tu do nurkowania – butle musz? by? puste). Przewo?nik mo?e zabra? nadbaga? tylko i wy??cznie w przypadku wolnej pojemno?ci baga?owej. 

Zbiórka

Prosimy o bezwzgl?dne przestrzeganie podanych godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 30 minut przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). Prosimy pami?ta?, i? ze wzgl?du na konieczno?? planowej i terminowej realizacji programu, ORGANIZATOR nie ma obowi?zku czekania na spó?nionego UCZESTNIKA. Zatem o ile uczestnik nie zg?osi si? punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprez? a ewentualne do??czenie do grupy w trakcie imprezy b?dzie wymaga?o od UCZESTNIKA poniesienia we w?asnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce spotkania z grup?. Nie ma równie? mo?liwo?ci samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny ni? zawarty w UMOWIE przystanek lub lotnisko, nawet je?li z programu lub rozk?adu wynika, ?e autobus jedzie przez kolejne przystanki. Ka?d? zmian? miejsca wsiadania lub wylotu trzeba uzgodni? z ORGANIZATOREM pod rygorem utraty gwarancji miejsca w ?rodku transportu i/lub odmowy zwrotu wniesionych wp?at z tytu?u realizacji ?wiadcze? w zakresie przewozu/przelotu.     

________________

ZAKWATEROWANIE     

Hotel

Podczas wyjazdów nocujemy w ró?nych obiektach noclegowych. Przewa?nie s? to hotele, hostele oraz apartamenty.

Pokoje w hotelu w wi?kszo?ci s? dwu- lub trzyosobowych. Zazwyczaj pokój 3 osobowy to lokal 2 osobowy z dostawk? (2+1). Hotelom ze wzgl?du na standard przyznawane s? gwiazdki. Na przyk?ad jedna gwiazdka przyznawana jest, gdy w pokoju znajduje si? ?ó?ko, szafa, szafka nocna i umywalka. ?azienka mo?e by? na zewn?trz pokoju.

Apartamenty

Apartamenty s? cz??ci? budynku, nie samodzielnym obiektem. Maj? one swoich w?a?cicieli, do których wymaga? musimy si? dostosowa? . Apartamenty sk?adaj? si? z przynajmniej dwóch pokoi (pokój dzienny i pokój sypialny, których mo?e by? wi?cej) i ?azienki. Posiada aneks kuchenny (kuchenka elektryczna lub gazowa, lodówka, przybory kuchenne, sztu?ce, sto?y i krzes?a, czasem znajdziemy te? piekarnik lub kuchenk? mikrofalow?, a nawet zmywark? do naczy?), który mo?e by? osobnym pomieszczeniem lub znajdowa? si? w pokoju dziennym.

Hostel

Hostele to niskobud?etowe miejsca tymczasowego zakwaterowania o standardzie ró?ni?cym si? od hotelu g?ównie ilo?ci? miejsc w pokojach, ?ó?kami pi?trowymi i wspó?dzieleniem pomieszcze? przeznaczonych dla go?ci (np. wspólna kuchnia, ?azienka, pokój dzienny). 

Studio

Studio to samodzielne, ma?e mieszkanie, które ??czy w sobie: salon, sypialni? i aneks kuchenny jako jedno pomieszczenie z dodatkow? ?azienk? w drugim, mniejszym pomieszczeniu.

Doba hotelowa

Ze wzgl?du na ró?ne przepisy miejscowe, ORGANIZATOR podaje na stronie standaryzacj? obiektów wg lokalnych przepisów.

W wi?kszo?ci hoteli doba hotelowa rozpoczyna si? o godzinie 14.00, pokoje za? trzeba opu?ci? do godziny 10.00. Doba hotelowa nie jest wi?c równoznaczna z dob? zegarow? trwaj?c? 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze b?dzie w stanie pomóc w przechowaniu baga?u do momentu odjazdu. W przypadku imprez z dojazdem w?asnym nale?y stosowa? si? do podanych w komunikacie wyjazdowym godzin przyjazdu do obiektu. 

Klimatyzacja w hotelach

Klimatyzacja w??czana jest centralnie (cz?sto z indywidualn? regulacj?) lub w pokojach znajduj? si? oddzielne agregaty i ch?odz? tylko dane pomieszczenie. Cz?sto za klimatyzacj? trzeba dop?aci? w hotelu na miejscu (piszemy o tym w opisach obiektów). Nale?y tak?e pami?ta?, i? klimatyzacja jest w??czana okresowo (tzn. tylko w miesi?cach najwy?szych upa?ów), a w ci?gu dnia mo?e dzia?a? tylko w wyznaczonych przez obs?ug? godzinach. 

________________

OPIEKA I REALIZACJA PROGRAMU

Pilot i przewodnik

Pilot opiekuje si? grup? w zakresie niezb?dnym do realizacji wyjazdu (prosz? pami?ta?, i? podczas podró?y samolotem a tak?e autokarem (g?ównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze towarzyszy grupie). Cz?sto na wyjazdach pe?ni równie? rol? przewodnika.

Rezydent 

Jest osob? znajduj?c? si? w miejscu wyjazdu przez ca?y sezon i odpowiada za techniczn? organizacj? pobytu, transfery, spotkania informacyjne oraz wspó?pracuje ?ci?le z pilotem wyjazdu. Prosimy tak?e pami?ta?, i? rezydent niekoniecznie b?dzie zakwaterowany w tym samym obiekcie, co UCZESTNICY. W sytuacjach awaryjnych dostepny jest pod podanym przez niego numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta). Rezydent jest dost?pny tylko w niektórych destynacjach. W przypadku braku takiej osoby jego rol? przejmuje pilot wyjazdu. 

Inni przedstawiciele

Dodatkowo, podczas swej podró?y UCZESTNICY mog? mie? kontakt równie? z innymi naszymi lokalnymi przedstawicielami, oddelegowanymi do sprawowania opieki nad grup?. Mog? to by? m. in. miejscowi piloci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych, hoteli i innych organizacji, z których wspó?pracy ORGANIZATOR korzysta przy organizacji ?wiadcze? turystycznych. Wszyscy oni s? odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzonych im zada?. Zarówno pilot jak i rezydent s? odpowiedzialni za w?a?ciw? i bezpieczn? realizacj? imprezy. Zatem UCZESTNIK ma obowi?zek bezwzgl?dnie podporz?dkowa? si? zaleceniom obs?ugi wyjazdu (w tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi a w przypadku przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi linii lotniczych). Nieprzestrzeganie powy?szego mo?e spowodowa? konsekwencje dla UCZESTNIKA.

Tour guide system

Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na czas zwiedzania otrzymaj? Pa?stwo niewielki indywidualny odbiornik. Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu, docieraj?c z przekazem informacji do ka?dego z UCZESTNIKÓW imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, zwiedzania wn?trz obiektów (zamki, pa?ace, ko?cio?y, obiekty muzealne). W celu zagwarantowania w?a?ciwego funkcjonowania systemu przez ca?? imprez?, odbiornik nale?y ka?dorazowo wy??czy? po zako?czeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia odbiornika UCZESTNIK zostanie obci??ony jego kosztami w wysoko?ci 150 z? / 35 €.

Pla?a i sprz?t rekreacyjny

Wi?kszo?? pla? jest ogólnie dost?pna i nieodp?atna. P?atne s? jednak najcz??ciej parasole i le?aki. Prosimy pami?ta?, i? okre?lenie „pla?a piaszczysta” nie jest jednoznaczne z d?ug?, szerok? pla?? z bia?ym piaskiem czyli tak? jak? mamy np. w ?ebie. W efekcie pla?e ró?ni? si? do?? znacznie pomi?dzy krajami - od piaszczystych z ?ó?tym, ale grubszym piaskiem (najcz??ciej w Grecji) poprzez piaszczyste z do?? ciemnym piaskiem (najcz??ciej w Hiszpanii) do ?wirowych (najcz??ciej w Chorwacji). Informacje na temat pla?y zamieszczone s? przy opisach obiektów lub miejscowo?ci wypoczynkowych. Pilot, rezydent lub przedstawiciel ORGANIZATORA na miejscu zawsze pokazuje najlepsze opcje pla?owania. Sprz?t rekreacyjny ORGANIZATORA dost?pny jest tylko na wybranych turnusach.

Wycieczki fakultatywne

S? to wycieczki organizowane podczas pobytu przez ORGANIZATORA lub lokalne biura jego partnerów. W przypadku zakupu wycieczki fakultatywnej, rezydenci lub piloci jedynie po?rednicz? przy zawieraniu umowy z zagranicznym operatorem. Mog? to by? wyjazdy autokarowe, rejsy, wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje si? w opisach ofert. Ceny mog? jednak ulega? wahaniom – zale?ne jest to od ilo?ci uczestników i lokalnych biur podró?y, które s? organizatorami takich imprez. Zazwyczaj wycieczki fakultatywne odbywaj? si? przy min. 30 ch?tnych. W przypadku nieosi?gni?cia owego minimum grupy, wycieczka lokalna fakultatywna mo?e si? nie odby?.

________________

WY?YWIENIE

Wy?ywienie w?asne

Opcja wy?ywienia we w?asnym zakresie. Ten rodzaj jest przeznaczony zazwyczaj do wyjazdów z dost?pnym na wyje?dzie aneksem kuchennym.

BB - ?niadania

?niadania - W wi?kszo?ci ofert s? to ?niadania kontynentalne – to skromny posi?ek z?o?ony z regu?y z pieczywa, nabia?u lub d?emu (rzadko w?dliny) oraz kawy lub herbaty. ?niadanie kontynentalne wzmocnione lub rozszerzone - jak wy?ej, ale cz?sto z w?dlin? lub jogurtem i sokami. ?niadania w formie bufetu s? nieco bogatsze i daj? mo?liwo?? wi?kszego wyboru - zale?y to jednak równie? od standardu hotelu. Czasami jednak nie ró?ni? si? one specjalnie od wzmocnionych ?niada? kontynentalnych (w zakresie asortymentu), a ró?ni? si? jedynie sposobem podania. Nale?y pami?ta?, ?e z restauracji nie wolno zabiera? ?adnych artyku?ów, gdy? jest to niemile widziane przez obs?ug?. Lepiej jest podchodzi? do bufetu kilka razy, ni? zostawia? co? na talerzu lub wynosi? poza restauracj?. 

HB - 2 posi?ki

Opcja ta oprócz ?niada? wzbogacona jest o obiadokolacje. Obiadokolacja to gor?cy posi?ek w porze kolacji, zwykle dwudaniowy. W niektórych ofertach wliczony w cen? – w niektórych mo?liwo?? dop?aty. Je?eli nie ma mo?liwo?ci dop?aty, oznacza to, ?e nie organizujemy obiadokolacji. Nie znaczy to jednak, ?e turysta nie b?dzie mia? mo?liwo?ci zjedzenia posi?ku. W trakcie imprez objazdowych pilot daje czas wolny, jak równie? przedstawia propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mog? by? organizowane w restauracjach hotelowych, jak równie? w mie?cie. Ilo?? gwarantowanych ofert? posi?ków jest równa ilo?ci zakupionych noclegów (chyba, ?e oferta precyzuje inaczej). 

Napoje

Napoje – Przy ?niadaniu (kawa, herbata, sok) s? wliczone w cen?, przy obiadokolacjach z regu?y s? p?atne dodatkowo – forma podawania jest uzale?niona od lokalnego standardu.

All Inclusive Light

Wy?ywienie w formie bufetów ?niada?, obiadów i kolacji. Nieograniczona ilo?? napoi bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych podawana jest tylko w godzinach obiadów oraz kolacji.

All Inclusive

Wy?ywienie w formie bufetów ?niada?, obiadów i kolacji. Nieograniczona ilo?? napoi bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych w podanych przez hotel godzinach.