Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Pytania i odpowiedzi › Proces rezerwacji

1. W jaki sposób zagwarantuje sobie miejsce na wyje?dzie?

 • Zapisy przyjmujemy drog? elektroniczn? - poprzez wype?nienie formularza zg?oszeniowego. Po zapisaniu si? dostajesz maila oraz dost?p do Panelu Klienta. Login to numer pesel, natomiast has?o to Twój adres mail. Dla potwierdzenia rezerwacji w ci?gu 2 dni nale?y wp?aci? zaliczk?. Tylko to zagwarantuje Ci miejsce na wyje?dzie. O zaksi?gowaniu zostaniesz poinformowany mailowo. Ca?o?? kwoty powinna by? u nas na 30 dni przed rozpocz?ciem imprezy. Wszelkie p?atno?ci (ile wp?aci?e?, ile pozosta?o do zap?aty itp.) mo?esz sprawdzi? po zalogowaniu si? do Panelu Klienta

2. Jaki dokument musz? posiada? aby skorzysta? ze zni?ki dla studentów -100 z??

 • Wa?na legitymacja studencka, niezale?nie czy s? to studia doktoranckie, czy magisterskie. Je?eli natomiast dopiero co dosta?e? si? na studia i nie masz jeszcze legitymacji to wystarczy jak zabierzesz ze sob? na wyjazd dokument potwierdzaj?cy przyj?cie na studia. Zni?ka obowi?zuje równie? dla osób ucz?szczaj?cych do studium policealnego.

3. Jak podpisz? umow?, je?eli dokonuj? rezerwacji przez internet?

 • Umowa dost?pna jest od razu po zrobieniu rezerwacji w Panelu Klienta. Jest ona jednak tylko do wgl?du. Wp?acenie zaliczki jest równoznaczne ze zgod? na Nasze Warunki Uczestnictwa.

4. W jaki sposób mam zaznaczy? z kim chc? by? w apartamencie?

 • Ka?da osoba sk?ada oddzieln? rezerwacj? u nas w systemie. Nast?pnie nale?y za?o?y? Grup? znajomych. Jest to opcja w Panelu Klienta. Jedna osoba, np. lider grupy, zak?ada j?, dowolnie nazywa i nadaje jej has?o. Reszta osób (ka?dy w swoim Panelu Klienta) dopisuje si? do tej grupy. To jest dla nas informacja, ?e jedziecie razem i chcecie mieszka? razem. 

5. Podró?uj? samotnie. Czy mog? zosta? dokwaterowany do grupy innych uczestników?

 • Osoby, chc?ce unikn?? dop?aty za wolne miejsca w wybranym pokoju mog? za zgod? Organizatora stara? si? o dokwaterowanie z innymi uczestnikami wyjazdu.  Jednak?e z przyczyn obiektywnych Biuro nie mo?e tego zagwarantowa?. W takiej sytuacji klient zobowi?zany jest do uiszczenia dop?aty za wolne miejsca w pokoju. Informacja o konieczno?ci ewentualnej dop?aty oraz jej wysoko?ci zostanie przekazana najpó?niej na 7 dni przed wyjazdem.

6. Czy mog? zarezerwowa? konkretne miejsca w autokarze?

 • Aby zarezerwowa? konkretne miejsce w autokarze nale?y wykupi? w Panelu Klienta opcj? ST BUS - daje ona mo?liwo?? wyboru dowolnego siedzenia. Informacj? na temat dost?pno?ci miejsc otrzymasz kontaktuj?c si? z Biurem Obs?ugi Klienta. Jednak je?eli jedziecie grup? znajomych nasza kadra zawsze dba, by?cie mieli mo?liwo?? siedzenia obok siebie.

7. Interesuj? mnie wycieczki fakultatywne i rozszerzenie ubezpieczenia. Gdzie mam zaznaczy? ?wiadczenia dodatkowe, w których chc? uczestniczy? i jak mam dokona? za nie p?atno?ci?

 • Wszystkie dodatkowe ?wiadczenia mo?na wybra? w Panelu Klienta. Je?li chodzi o p?atno?? to kwoty podane w z?otówkach s? doliczane do umowy i p?atne przed wyjazdem. Natomiast ?wiadczenia w € p?atne s? pierwszego dnia imprezy u pilota. 

8. Mam swoje ubezpieczenie, czy jestem zobowi?zany wykupywa? je u Was?

 • Tak. Zgodnie z Ustaw? o us?ugach turystycznych (Artyku? 14, punkt 3), ka?dy klient biura turystycznego bior?cy udzia? w imprezie turystycznej organizowanej przez touroperatora musi posiada? ubezpieczenie KL i NNW. Ubezpieczenie to jest poza cen? podstawow? i jest obowi?zkowe.

9. Jak zmodyfikowa? dane w rezerwacji?

 • Je?eli pope?ni?e? b??d albo chcesz co? zmieni? w rezerwacji skontaktuj si? z nami, a zaktualizujemy Twoje dane.

10. Anulowa?em rezerwacj?, a jednak chc? jecha?. Nie mog? z?o?y? nowej, co mam zrobi??

 • Dzieje si? tak, poniewa? nie mo?na zrobi? dwóch rezerwacji na ten sam numer PESEL. Je?eli chcesz przywróci? rezerwacj?, skontaktuj si? z konsultantem. 

11. Nie mog? jecha? na wyjazd, a nie chc? straci? pieni?dzy, które wp?aci?em za rezerwacj?. Co mog? zrobi??

 • Najlepszym rozwi?zaniem b?dzie znalezienie osoby na swoje miejsce. Musi ona zrobi? oddzieln? rezerwacj?, a w komentarzu wpisa?, ?e jedzie za Ciebie (imi? i nazwisko). My przeksi?gowujemy Twoj? wp?at? na now? osob? i rozliczacie si? mi?dzy sob?. Koszt takiej zamiany to 75 z? op?aty manipulacyjnej doliczane do rezerwacji. 

 12. Co oznacza lista rezerwowa?

 • Oznacza to brak miejsc na wyjazd w danym terminie. Jednak je?eli jeste? zainteresowany wyjazdem, warto zapisa? si? na tak? list?. Zazwyczaj jest kilka osób osób, które jeszcze nie potwierdzi?y nam rezerwacji. Je?eli nie wp?ac? zaliczki, a ich rezerwacja zostanie anulowana, dzwonimy do osób z listy rezerwowej i proponujemy miejsce na wyje?dzie.

13. Nie mog? si? zalogowa? na waszej stronie, jak mog? za?o?y? konto?

 • Zalogowa? si? mog? jedynie osoby, które maj? z?o?on? rezerwacje na jedn? z naszych imprez. Login to numer PESEL, natomiast has?o to adres mailowy podany przy rezerwacji (mo?esz je zmieni? po pierwszym logowaniu).