Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zasady korzystania › Polityka Cookies

Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka Cookies okre?la zasady przechowywania i dost?pu do informacji na urz?dzeniach U?ytkownika za pomoc? plików Cookies, s?u??cych realizacji us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? ??danych przez U?ytkownika, przez Student Travel Sp. z o.o.

Definicje: 

 • Administrator - oznacza Student Travel Sp. z o.o., który ?wiadczy us?ugi drog? elektroniczn? oraz przechowuje i uzyskuje dost?p do informacji w urz?dzeniach U?ytkownika.
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno?ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz?dzeniach za po?rednictwem których U?ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug droga elektroniczn? przez Administratora za po?rednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewn?trzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po?rednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis - oznacza stron? internetow?, pod któr? Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia?aj?c? w domenie www.domeny.pl.
 • Urz?dzenie - oznacza elektroniczne urz?dzenie za po?rednictwem, którego U?ytkownik uzyskuje dost?p do stron internetowych Serwisu.
 • U?ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog? by? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z którym zawarta mo?e by? Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

 • Stosowane przez Administratora Cookies s? bezpieczne dla Urz?dzenia U?ytkownika. W szczególno?ci t? drog? nie jest mo?liwe przedostanie si? do Urz?dze? U?ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z?o?liwego. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Serwis indywidualnie ka?demu U?ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny z której pochodz?, czas przechowywania ich na Urz?dzeniu oraz przypisan? warto??.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu zako?czenia sesji danej przegl?darki. Zapisane informacje s? wówczas trwale usuwane z pami?ci Urz?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.
  • Cookies tymczasowe: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania lub ich wyga?ni?cia po 90 dniach. Zako?czenie sesji danej przegl?darki lub wy??czenie Urz?dzenia nie powoduje ich usuni?cia z Urz?dzenia U?ytkownika. Mechanizm cookies tymczasowych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.
  • U?ytkownik ma mo?liwo?? ograniczenia lub wy??czenia dost?pu plików cookies do swojego Urz?dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b?dzie mo?liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj? plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane s? Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu uwierzytelniania u?ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u?ytkownika w serwisie, a w szczególno?ci do:

  • utrzymania sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo?liwiaj?c w szczególno?ci weryfikacj? autentyczno?ci sesji przegl?darki.

 2. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu realizacji procesów niezb?dnych dla pe?nej funkcjonalno?ci stron internetowych, a w szczególno?ci do:

  • poprawnej obs?ugi programu partnerskiego, umo?liwiaj?c w szczególno?ci weryfikacj? ?róde? przekierowa? U?ytkowników na strony internetowe Serwisu.

 3. Mo?liwo?ci okre?lenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost?pu przez Cookies

  • U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plików Cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost?pu przez pliki Cookies do Urz?dzenia U?ytkownika. Zmiany ustawie?, o których mowa w zdaniu poprzednim, U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej lub za pomoc? konfiguracji us?ugi. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Poni?ej przedstawiamy jak mo?na zmieni? ustawienia przegl?darek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Google Chrome

 1. Trzeba klikn?? na menu (w prawym górnym rogu), zak?adka Ustawienia > Poka? ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatno??” trzeba klikn?? przycisk Ustawienia tre?ci. W sekcji „Pliki cookie” mo?na zmieni? nast?puj?ce ustawienia plików cookie:

 2. Usuwanie plików cookie

 3. Domy?lne blokowanie plików cookie

 4. Domy?lne zezwalanie na pliki cookie

 5. Domy?lne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamkni?cia przegl?darki

 6. Okre?lanie wyj?tków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

 1. Z menu przegl?darki (prawy górny róg): Narz?dzia > Opcje Internetowe > Prywatno??, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmian? zatwierdzamy przyciskiem OK.

 2. Mozilla Firefox

 3. Z menu przegl?darki: Narz?dzia > Opcje > Prywatno??. Uaktywni? pole Program Firefox: „b?dzie u?ywa? ustawie? u?ytkownika”.

 4. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – b?d? nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

 1. Z menu przegl?darki: Narz?dzie > Preferencje > Zaawansowane.

 2. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – b?d? nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

 1. W menu rozwijanym Safari trzeba wybra? Preferencje i klikn?? ikon? Bezpiecze?stwo. Tu wybiera si? poziom bezpiecze?stwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 2. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili usun?? pliki Cookies korzystaj?c z dost?pnych funkcji w przegl?darce internetowej, której u?ywa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo?e wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej Serwisu.