Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Pytania i odpowiedzi › P?atno?ci i faktury

 1. W jakim terminie musz? dokona? p?atno?ci?

  • Aby potwierdzi? swoj? rezerwacj? nale?y wp?aci? zaliczk?. Jej wysoko?? jest okre?lona przy ka?dej z naszych ofert. Zaliczka powinna by? u nas zaksi?gowana na 2 dni po dokonaniu rezerwacji. Natomiast ca?o?? kwoty na 30 dni przed rozpocz?ciem imprezy. O zaksi?gowaniu zostaniesz poinformowany mailowo. Wszelkie p?atno?ci (ile wp?aci?e?, ile pozosta?o do zap?aty itp.) mo?esz sprawdzi? po zalogowaniu si? do Panelu Klienta. 

2. W jaki sposób mog? dokona? p?atno?ci?

  • Rezerwacj? mo?na op?aci? za pomoc? p?atno?ci on-line, przelewu internetowego, bankowego, czy tradycyjnego na poczcie. Dane do realizacji przelewu, wraz z kwot? jaka pozosta?a do uregulowania znajdziesz w swoim Panelu Klienta. W tytule przelewu prosimy o wpisanie wy??cznie numer rezerwacji. Nie przyjmujemy p?atno?ci gotówk? w biurze.

3. Czy mog? wp?aci? za kilka osób z jednego konta bankowego?

  • Tak oczywi?cie. W tytule przelewu prosimy poda? wszystkie numery rezerwacji za jakie jest dokonywana p?atno??.

4. Czy wystawiacie faktury VAT, za?wiadczenia do dofinansowania itp.?

  • Tak, po powrocie z wyjazdu mo?emy wystawi? faktur?. Aby otrzyma? taki dokument, nale?y wys?a? pro?b? przez formularz kontaktowy. Prosimy poda? dane osoby, na któr? ma by? wystawiona oraz ewentualne uwagi dotycz?ce faktury. W przeci?gu kilku dni dostaniesz j? na swojego maila. Na fakturze znajduje si? jedynie ta kwota, która jest wp?acana do nas na konto przed wyjazdem.

5. Jakie s? dane dla przelewu z zagranicznego konta bankowego?

  • IBAN: PL 69 1160 2202 0000 0002 9071 7195
  • SWIFT: BIGBPLPW

6. Niektóre z kwot (wycieczki fakultatywne, op?aty na realizacj? programu itp.) s? pobierane w €. Jak mog? dokona? p?atno?ci za te ?wiadczenia?

  • Wszystkie ?wiadczenia, za które p?atno?? jest okre?lona w € realizuje si? w trakcie wyjazdu, bezpo?rednio do naszej kadry. Nie ma konieczno?ci przeliczania walut. Prosimy by?cie mieli przygotowane wyliczone kwoty ze sob? w autokarze.