Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Pytania i odpowiedzi › Ograniczenia

1. Czy mog? jecha? z Wami na wyjazd, je?li nie jestem ju? studentem?

 • Nasza grupa docelowa to osoby w wieku 18-30 lat, tak?e je?eli niedawno sko?czy?e? studia, mo?esz oczywi?cie z nami jecha?. Wa?ne jest dla nas, by na naszych imprezach byli ludzie, którzy lubi? studenck? atmosfer? i dobrze si? czuj? w?ród m?odych i pe?nych pasji ludzi, poniewa? w?a?nie takie osoby z nami je?d??. 
 • Oferta Oldschool, wyjazdy skierowane do "wiecznych studentów", osób powy?ej 30 roku ?ycia, czuj?cych wci?? ducha studiów a nieprzespane noc to dla nich nic nadzwyczajnego.

Natomiast warunkiem koniecznym jest sko?czone 18 lat. 

2. Czy na wyjazd mo?e zapisa? si? student z zagranicy nie posiadaj?cy numeru PESEL (pole wymagane przy zapisach)?

 • Tak. Podczas wype?niania formularza rezerwacji student nie posiadaj?cy PESELU musi wprowadzi?  swój kod identyfikacyjny (kod b?dzie potrzebny przy logowaniu do Panelu Klienta). Kod sk?ada si? z 7 cyfr. Pierwsze 6 mówi o dacie urodzenia (RRMMDD), ostatnia o p?ci (K=0, M=1). Np. Romeo (urodzony 23-02-1985, m??czyzna M=1) wpisze 8502231, a Julia (13-09-1990, K=0) wpisze 9009130.

3. Mam 17 lat, ale brakuje mi kilku miesi?cy do pe?noletno?ci. Czy jest jakakolwiek mo?liwo?? bym z Wami pojecha??

Je?eli niewiele brakuje Ci do uko?czenia 18 lat, mo?esz z nami jecha? jedynie z opiekunem, który ma uko?czone 18 lat. W takim przypadku:

 • rodzice sk?adaj? rezerwacj? na swoje dane,
 • po wp?aceniu zaliczki wy?lij mailem na  bok@student.travel.pl (lub wpisz przez Panel Klienta) Twoje dane do zmiany w rezerwacji,
 • rodzice wype?niaj? o?wiadczenie, w którym wskazuj? osob?, która b?dzie opiekunem (przyk?adowe o?wiadczenie mo?esz dosta? mailem od Biura Obs?ugi Klienta).

4. Jestem tegorocznym maturzyst?. Jaki dokument musz? przedstawi?, by obejmowa?a mnie zni?ka - 100 z??

 • W zale?no?ci od tego co posiadasz, we? ze sob? wa?n? legitymacj? szkoln?, dokument potwierdzaj?cy przyj?cie na studia, b?d? jakikolwiek inny, który potwierdzi, ?e jeste? tegorocznym maturzyst?.

5. Niestety ka?dy z moich znajomych ju? ma plany na wakacje, czy na wyjazd mog? zapisa? si? jako singiel?

 • Oczywi?cie ?e tak, na nasze wyjazdy zapisuje si? oko?o 20-40% pojedynczych osób. Dla nich jest w?a?nie opcja “DOKWATEROWANIE” przy ofertach.

 6. Czy s? jakie? ograniczenia baga?owe na wyjazdach?

 • LATO
  • Baga? g?ówny: 1 sztuka: torba / walizka. Maksymalne wymiary, czyli wysoko?? + d?ugo?? + szeroko?? nie mog? przekracza? 160 cm. Maksymalna waga 25 kg.
  • Baga? podr?czny: 1 sztuka: plecak / mi?kka torba. Maksymalna waga 7 kg
 • ZIMA:
  • Baga? g?ówny: Torba / mi?kka walizka (za mo?liwo?? wzi?cia walizki typu "skorupa" dop?ata)- Maksymalne wymiary, czyli wysoko?? + d?ugo?? + szeroko?? nie mog? przekracza? 145 cm (do 20 kg)
  • Sprz?t: 1 para nart / 1 snowboard - z wi?zaniami, oddzielnie buty SKI/SNB, oddzielnie kask 
  • Baga? podr?czny: Plecak / mi?kka torba (do 7 kg)

Szczegó?owe informacje, dop?aty za nadbaga? itp. znajdziecie przy ofertach w zak?adce "TRANSPORT", prosimy o zapoznanie si? z nimi. Pami?tajcie! Te wszystkie ograniczenia s? dla Waszego komfortu jazdy. W du?ym stopniu od tego zale?y w jakich warunkach i jak szybko dotrzemy na miejsce.