Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

ABC turysty › ICE (in Case of Emergency)

ICE (in Case of Emergency) - pod tym numerem nale?y wpisa? osob?, do której nale?y zadzwoni? w razie wypadku.

Ratownicy medyczni, policjanci, stra?acy i wszyscy inni, którzy interweniuj? na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj? na trudno?ci, kiedy musz? skontaktowa? si? z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w s?u?by zaproponowa?y, aby?my w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer s?u??cy w nag?ych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo cz?sto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mo?na przy takiej osobie znale??. Szybki kontakt pozwoli?by na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlek?e, alergie...

Ratownicy zaproponowali, aby ka?dy w swoim telefonie umie?ci? na li?cie kontaktów osob?, z któr? nale?y si? skontaktowa? w nag?ych wypadkach. Numer takiej osoby nale?y zapisa? pod mi?dzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency).

Wpisanie wi?cej ni? jednej osoby do takiego kontaktu wymaga?oby nast?puj?cego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie upro?ci?oby prac? wszystkim s?u?bom ratowniczym. Pomys? jest ?atwy w realizacji, nic nie kosztuje a mo?e ocali? ?ycie.
Akcja ma zasi?g europejski.