Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Zasady korzystania › Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

______________________________

W zwi?zku z nowelizacj? ustawy o us?ugach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez STUDENT TRAVEL Sp. z o.o. doliczana b?dzie sk?adka, któr? organizator b?dzie w ca?o?ci odprowadza? na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowi?zek pobierania sk?adek dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych dzia?aj?cych na polskim rynku. Jest to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i po?redników turystycznych.

Celem jego utworzenia jest zapewnienie ?rodków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wp?at za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podró?y, które utrac? p?ynno?? finansow? i og?osz? niewyp?acalno??.

Sk?adki s? zale?ne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Sportu i Turystyki s? to nast?puj?ce kwoty:

  • 15 PLN / os. - za imprezy samolotowe czarterowe za wyj?tkiem krajów maj?cych granic? l?dow? z Polsk?,

  • 13 PLN / os. - za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europ?,
  • 10 PLN / os. - za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyj?tkiem krajów maj?cych granic? l?dow? z Polsk?.

 

PODSTAWY PRAWNE