Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Ubezpieczenia › EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zach?camy wszystkich podró?uj?cych po Europie do bezp?atnego wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta uprawnia do korzystania ze ?wiadcze? zdrowotnych podczas pobytu w innych pa?stwach cz?onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)* i Szwajcarii.

Kart? EKUZ wyrabia si? w celu

  • Zwolnienia z p?atno?ci dotycz?cych niezb?dnego leczenia
  • U?atwienia procedury weryfikacji ubezpieczenia (szybsza pomoc w razie wypadku)
  • Korzystania z niezb?dnych ?wiadcze? zdrowotnych w innym pa?stwie cz?onkowskim w takim zakresie, który umo?liwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym pa?stwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia

Procedura wyrabiania karty EKUZ

  • Pobranie wniosku
  • Z?o?enie wype?nionego wniosku w najbli?szym Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia (lista adresów).
  • Karta wydawana jest podczas sk?adania wniosku

*Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

EOG obejmuje 25 pa?stw:

  • Unia Europejska (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, ?otwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, S?owacja, S?owenia, Szwecja, W?gry, Wielka Brytania, W?ochy)
  • Islandia
  • Liechtenstein
  • Norwegia

Wi?cej informacji