Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj się

Podró? autokarem › Choroba lokomocyjna

Osoby wra?liwe odczuwaj? objawy choroby lokomocyjnej:

 • podczas szybkiej jazdy samochodem, szczególnie po nierównej powierzchni, z du?? ró?nic? poziomów, wieloma zakr?tami, serpentynami, po??czona z gwa?townym przyspieszaniem i hamowaniem
 • ko?ysanie statku, ?ódki, czy jachtu, szczególnie je?li towarzyszy temu zmieniaj?cy si? wiatr i wysoko?? fali (tak zwana choroba morska)
 • szybkie wznoszenie si? i opadanie, zmienno?? przyspieszenia, np. w samolocie
 • brak ?wie?ego powietrza, wo? spalin lub smarów

Przyczyna odczuwania choroby lokomocyjnej

Powodem choroby lokomocyjnej jest konflikt pomi?dzy zmys?em wzroku a zmys?em równowagi. Nadmiernie pobudzony b??dnik nie nad??a z przekazywaniem informacji i organizm nie jest w stanie powi?za? sprzecznych sygna?ów p?yn?cych od ró?nych zmys?ów. Oczy informuj? nas, ?e siedzimy w miejscu, natomiast b??dnik sugeruje, ?e jeste?my w ruchu. W takiej sytuacji uk?ad autonomiczny uruchamia reakcje obronne, co oznacza pocz?tek choroby.

Objawy choroby lokomocyjnej

 • ból i zawroty g?owy
 • blado??
 • nudno?ci i wymioty
 • wzmo?ona potliwo??

Jak z?agodzi? objawy choroby lokomocyjnej?

 • zawsze siada? przodem do kierunku jazdy
 • w samochodzie i autobusie zajmowa? miejsce z przodu, by widzie? wzniesienia i zakr?ty
 • siada? zawsze jak najdalej od osi kó? – tam najbardziej trz?sie
 • w samolocie wybiera? miejsce w okolicy skrzyde?, najlepiej po prawej stronie
 • na statku siada? na ?rodku pok?adu
 • w poci?gu wybiera? przedzia? dla niepal?cych i przy oknie
 • w czasie jazdy patrze? na horyzont, który jest stabilnym punktem krajobrazu. Nale?y unika? obserwacji migaj?cych drzew, s?upów, czy innych znajduj?cych si? blisko obiektów.
 • przybra? pozycj? pó?le??c? ze stabilnym podparciem g?owy, o ile to mo?liwe
 • dba? o dop?yw ?wie?ego powietrza, robi? krótkie odpoczynki w celu dotlenienia
 • nie wykonywa? podczas jazdy czynno?ci wymagaj?cych skupienia – praca z laptopem, czytanie mog? zaostrzy? przykre doznania
 • ssa? cukierki imbirowe - imbir ma dzia?anie przeciwwymiotne i pomaga w razie nudno?ci
 • wypocz?? i wyspa? si? przed podró??
 • przed wyjazdem zje?? tylko lekki posi?ek
 • nie pi? napojów gazowanych
 • za?y? lek przeciwdzia?aj?cy chorobie lokomocyjnej
 • gdy dolegliwo?ci wyst?pi?, zamkn?? oczy, oddycha? g??boko, napi? si? wody niegazowanej

W co warto si? zaopatrzy??

 • torebki foliowe
 • wod? niegazowan?
 • leki przeciwko chorobie lokomocyjnej. Oprócz tradycyjnego aviomarinu pojawi?o si? na rynku sporo innych specyfików. Zawsze nale?y sprawdzi?, czy nie upo?ledzaj? one uk?adu psychoruchowego. Niektóre ?rodku powoduj? senno?? i wykluczaj? np. prowadzenie pojazdów.