Infolinia ST: + 48 44STUDENT (+48 447883368) | FAQ

|Zaloguj si

Warunki Uczestnictwa

Warunki Imprez Turystycznych Student Travel Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych jest STUDENT TRAVEL Sp. z o.o., zwane dalej Student Travel. Dane organizatora: STUDENT TRAVEL Sp. z o.o., Zuchów 2 lok 34, 20-­047 Lublin, wpisany do KRS pod numerem 0000577071, NIP 7123300803. Organizator wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzony przez Marszaka Województwa Lubelskiego pod numerem 214. Osoba fizyczna, która zawara Umowę udziau w imprezie turystycznej organizowanej przez Student Travel zwana jest dalej Klientem.

§ 2. Zawarcie umowy

Zgoszenie udziau w imprezie turystycznej organizowanej przez Student Travel następuje z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji w systemie rezerwacyjnym na stronie internetowej http://student.travel.pl. 

Dokumentem potwierdzającym zaożenie rezerwacji jest Umowa generująca się w Panelu Klienta po wypenieniu formularza rezerwacyjnego przez Klienta.

§ 3. Patności

Klient zobowiązany jest do wpaty zaliczki (wysokość zaliczki określona jest każdorazowo w ofercie) w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Pozostaą kwotę należy wpacić w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest do wpaty caej ceny w momencie rezerwacji.

Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usug.
Student Travel zastrzega możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny Student Travel obowiązany jest udokumentować wpyw na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opat urzędowych, podatków lub opat należnych za takie usugi, jak lotniskowe, zaadunkowe lub przeadunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. Student Travel zawiadamia niezwocznie Klienta o zmianie warunków Umowy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie pisemnej. Klient w terminie 7 dni od zawiadomienia dokonanego przez Student Travel obowiązany jest pod rygorem nieważności na piśmie poinformować Student Travel czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od zawartej Umowy o świadczenie usug turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opat.

W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w umowie z Klientem nie może być podwyższana. 

§ 4. Realizacja imprezy turystycznej

Student Travel przyjmuje odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej zgodnie z programem i świadczeniami zawartymi w ofercie, ma prawo jednak zmienić informacje w ofercie przed zawarciem umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej pod warunkiem poinformowania o tym Klienta. Odpowiedzialność Student Travel za niewykonane lub nienależyte wykonanie usug w czasie trwania imprezy turystycznej ograniczona jest względem Klienta do dwukrotności wartości ceny. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej nieprawidowości w wykonywaniu Umowy, Klient powinien niezwocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Biura (pilota, rezydenta) w momencie powstania nieprawidowości, lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio Student Travel.

Przedstawiciel Student Travel obsugujący imprezę turystyczną nie jest upoważniony do rozpatrywania roszczeń.

§ 5. Bagaż

Biuro wprowadza limit bagażu Uczestnika na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze. Dla autokarowych wyjazdów letnich: 1 sztuka bagażu podręcznego do 7 kg oraz 1 sztuka bagażu gównego do 25 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + dugość + szerokość nie mogą przekraczać 160 cm). Dla wyjazdów zimowych: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka bagażu gównego do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + dugość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm). W przypadku wyjazdów lotniczych uzależnione jest to indywidualnie od linii lotniczej.

§ 6. Ubezpieczenie imprezy turystycznej

W cenie imprezy turystycznej zawarte jest podstawowe ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadków i kosztów leczenia w czasie trwania imprezy turystycznej. Ubezpieczenie zawarte jest z AXA Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Chodnej 51. Zakres ubezpieczenia obejmuje: koszty leczenia za granic (do 20 000 €), nastpstwa nieszczliwych wypadków (do 4 000 €), koszty ratownictwa (do 6000 €)

Powyszy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikajcy z treci Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) Podróy. Ubezpieczenie powysze nie obejmuje m.in.: leczenia nastpstw chorób przewlekych, leczenia nastpstw zdarze po spoyciu alkoholu lub rodków odurzajcych a take innych przypadków wymienionych w §10 OWU. W uzasadnionych przypadkach Student Travel sugeruje Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie. Szczegóowe warunki ubezpieczenia s zawarte w OWU dostpnych w siedzibie Student Travel i na jego stronach internetowych.

W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. Student Travel zaleca zawarcie tego ubezpieczenia wraz z rezerwacj imprezy turystycznej.

§ 7. Świadczenia

Klient ma prawo do świadczeń określonych w ofercie Student Travel.

Warunkiem realizacji opaconych świadczeń jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport lub dowód osobisty oraz legitymacja studencka dla osób korzystających ze zniżki studenckiej). Student Travel nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową jeżeli Klient nie uczestniczy w caości lub w części imprezy, czy też nie wykorzysta w caości lub w części opaconych świadczeń w czasie imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posików, dobrowolne nieskorzystanie z części lub caości imprezy.

§ 8. Reklamacje

Wszelkie roszczenia z tytuu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgosić w formie pisemnej (nie e–mailem) przesyką poleconą lub kurierską w terminie nie duższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, organizatorowi imprezy turystycznej na adres: STUDENT TRAVEL Sp. z o.o. ul. Zuchów 2 lok 34, 20-­047 Lublin. Student Travel odrzuci reklamację wniesione po upywie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania umowy oraz określić swoje żądania. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez Student Travel w terminie do 30 dni od daty wpynięcia do biura. Pracownicy Student Travel nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych Klientów.

Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokad lub odwoania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo zożyć reklamację do przedstawicielstwa waściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Żelazna 59, 00­848 Warszawa).

§ 9. Odpowiedzialność Klienta

Od chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń przedstawicieli Student Travel dotyczących realizacji programu.
Klient zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży (ważnego dowodu osobistego lub paszportu zgodnie z przepisami krajów w których odbywa się impreza turystyczna) oraz gdy wymagają tego przepisy­ wiz turystycznych.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem, ochroną pożarową w miejscu zakwaterowania oraz środkach transportu – zakres tych przepisów jest określony w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów może skutkować usunięciem Klienta z imprezy turystycznej w trybie natychmiastowym, bez pokrycia przez Student Travel kosztów związanych z podróżą Klienta do miejsca zamieszkania oraz bez pokrycia kosztów utraconych dni pobytu.

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, kaucje, opaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibarku, opaty klimatyczne, itp.). W przypadku braków, biuro zastrzega sobie prawo skierowania wezwania do zapaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu ich spaty. Nieuregulowanie patności może prowadzić do wystąpienia z pozwem przez biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę.

Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż stan jego zdrowia umożliwia udzia w imprezie turystycznej.

§ 10. Odwoanie imprezy turystycznej

Student Travel zastrzega sobie możliwość odwoania imprezy turystycznej w razie zbyt maej ilości uczestników, nie później jednak niż 5 dni przed terminem wyjazdu, o czym Klient poinformowany jest przed zawarciem umowy. Student Travel określa minimum Uczestników wszystkich wyjazdów autokarowych na 30 osób na dany kierunek w danym terminie. O odwoaniu imprezy Student Travel niezwocznie powiadamia Uczestnika drogą mailową lub telefonicznie. W takich wypadkach Klientowi nie przysuguje prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie umowy. W związku z odwoaniem imprezy może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziau w innej imprezie.

Odwoanie imprezy turystycznej może nastąpić, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia, gdy przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siy wyższej, takich jak decyzje wadz państwowych, klęski żywioowe, rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi imprezy turystycznej.

W przypadku odwoania imprezy turystycznej z przyczyn określonych powyżej Klient otrzymuje niezwocznie peny zwrot wniesionych świadczeń.

§ 11. Rezygnacja z imprezy turystycznej

Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient ma możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rezygnację z imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany zożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem Panelu Klienta. Datą zożenia rezygnacji jest dzień jej wpywu do Student Travel.
Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Student Travel. Student Travel zastrzega sobie prawo żądania zapaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.

Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą za osobę:

do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – 20% ustalonej ceny,
od 30. do 23. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 25% ustalonej ceny,
od 22. do 16. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 40% ustalonej ceny,
od 15. do 9. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 50% ustalonej ceny,
od 8. do 3. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 80% ustalonej ceny,
od 2. przed rozpoczęciem imprezy do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej lub jej nierozpoczęcia 95% ustalonej ceny.

Zwrotu wpaconej przez Klienta ceny imprezy turystycznej po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z powyższymi punktami §11, Student Travel dokonuje w cigu 3 dni roboczych.

Do chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba zastępująca powinna speniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient (zgaszający) zobowiązany jest do poinformowania Student Travel o zmianie uczestnika na piśmie pod rygorem nieważności, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Opata manipulacyjna przy zmianie uczestnika wynosi 75 PLN za osobę. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powstaych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają solidarnie: Klient i osoba zastępująca.

§ 12. Ochrona danych osobowych.

Student Travel informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest STUDENT TRAVEL Sp. z o.o. Zuchów 2 lok 34, 20-­047 Lublin. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji umowy zawartej ze Student Travel. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom wspópracującym ze Student Travel na podstawie umów agencyjnych, kontrahentom zagranicznym w celu realizacji umowy zawartej ze Student Travel. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

§ 13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Warunkami Imprez Turystycznych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.).

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytuu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez waściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.
Nieważność pojedynczych postanowień umowy ­zgoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności caej umowy.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 30 grudnia 2016 r.

 

 

Czytano: 36984